Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Pliki do pobrania

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 

 • Numer konta Starostwa Powiatowego w Wołowie do dokonywania opłat dotyczących spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji

11 9583 1022 0100 0447 2001 0101

w tytule przelewu prosimy podawać przedmiot sprawy (np. rejestracja pojazdu Jan Kowalski, prawo jazdy Tadeusz Nowak, itp. )

 

 

 • Numer konta Urzędu Miejskiego Wołów do dokonywania opłat skarbowych dotyczących spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji

82 9598 0007 0200 2013 2002 0001

w tytule przelewu prosimy podawać przedmiot sprawy ( np. zaświadczenie Jan Kowalski, upoważnienie Jan Nowak itp.)

 

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Zgoda na rozpoczęcie szkolenia oraz uzyskanie prawa jazdy przez osobę poniżej 18 roku życia 
 3. Rejestracja nowego pojazdu wniosek
 4. Rejestracja nowego pojazdu wytyczne
 5. Rejestracja pojazdu z UE wniosek
 6. Rejestracja pojazdu z UE wytyczne
 7. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski  wniosek 
 8. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski wytyczne
 9. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 10. Upoważnienie
 11. Wymiana dowodu rejestracyjnego wniosek 
 12. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejny wpis badania technicznego
 13. Zawiadomienie o nabyciu wniosek 
 14. Zawiadomienie o nabyciu wytyczne
 15. Zawiadomienie o zbyciu wniosek
 16. Zawiadomienie o zbyciu wytyczne
 17. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 18. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej
 19. Wniosek nadanie VIN wykonanie tabliczki znamionowej
 20. Wniosek o adnotację hak gaz taxi L
 21. Wniosek o dopisanie lub wykreslenie współmałżonka
 22. Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
 23. Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych i dowodu rej.
 24. Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej - bagażnik
 25. Zestawienie opłat za rejestrację

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 1. Pozwolenie na budowę
 2. Pozwolenie na rozbiórkę
 3. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzeczy innej
 4. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 5. Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych
 6. Zgloszenie przystąpienia do rozbiórki lub wykonania robót rozbiórkowych
 7. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
 8. Wglad do prowadzonych spraw oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentow w posiadaniu wydzialu UA
 9. Wnioski różne
 10. Rejestracja i wydanie dziennika budowy
 11. Oświadcznei o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane
 12. Informacja uzupełniająca
 13. Zgłoszenieu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i LEŚNICTWA

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie, utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 2. Wniosek o zgłoszenie jednostki pływającej
 3. Wniosek o usunięcie drzewa
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie zwierzęcia łownego

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

 

Udostępnianie materiałów pzgik

 1. EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

 2. P1 - udostępnienie zbiorów danych baz danych EGiB

 3. P2 - udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień EGiB

 4. P3 - udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

 5. P4 - udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

 6. P5 - udostępnienie zbiorów danych GESUT

 7. P6 - udostępnienie zbiorów danych BDSOG

 8. P7 - udostępnienie zbiorów danych BDOT500

 9. P8 - udostępnienie innych materiałów

 10. P - wniosek o udostępnienie materiałów zasobu

 

Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych

 1. Zał.1 WZÓR WNIOSKU O UWIERZYTELNIENIE

Zgłaszanie prac geodezyjnych

 1. ZG - zał.1 rodzaje prac geodezyjnych
 2. ZG - zał.2 cele prac geodezyjnych
 3. ZG - zał.3 rodzaje materiałów zasobu
 4. ZG - zgłoszenie prac geodezyjnych

 

 1. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, zgłoszenie zmian danych
 2. Wniosek o przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjnego
 3. Wniosek o uzgodnienie przebiegu sieci uzbrojenia terenu
 4. Wniosek o zatwierdzenie ponownej klasyfikacji gruntów
 5. Pełnomocnictwo
 6. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji gruntów i budynków
 7. Wniosek o przyjęcie operatu do zasobu
 8. Arkusz danych ewidencyjnych budynków
 9. Arkusz danych ewidencyjnych budynków

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 1. Wniosek o wydanie zgody na wykreślenie zakazu sprzedaży, dzielenia nieruchomości
 2. Wniosek o przyznanie na własność działki siedliskowej
 3. Wniosek o przyznanie działki dożywotniej zstępnym
 4. Wniosek o przyznanie działki dożywotniej
 5. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 6. Oświadczenie o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
 7. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Wniosek o dofinansowanie kształcenia do opłat za kształcenie nauczycieli

 

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I DRÓG

 

 1. Wniosek o zajęcie pasa - urządzenie
 2. Wniosek o zajęcie pasa - zjazd

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 12
odwiedziny: 10865108

Informacja o finansowaniu projektu