Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Nieruchomości - przetargi

 

 

_________________________________________________

 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

_________________________________________________

 

1.   Obręb Oborniki Śląskie; Działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha,

 

nieruchomość rolna niezabudowana położona na peryferiach miasta Oborniki Śląskie.

 

Aktualne głoszenie o pisemnym ograniczonym przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Sądu Rejonowego w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr WR1W/00010562/0.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- tereny rolnicze (R/1),
- tereny lasów, częściowo ZL/20 i ZL/21

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Armii Wojska Polskiego, kilkadziesiąt metrów na wschód od ww. ulicy. Jej zachodnią granicę stanowi droga (nieurządzona w terenie), północną wyznacza miedza, natomiast pozostałe granice wyznacza las. Nieruchomość nie posiada wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz lasy. Oddalona jest o około 500 m od ostatnich zabudowań mieszkaniowych miasta oraz około 2 km od centrum miasta.

 

Cena według operatu szacunkowego: 148.300,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych 00/100 gr.)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pokój nr 27.

 

Telefon do kontaktu: 71 380 59 45, 71 380 59 64

 

 

 


 

 

 

2. Obręb Wołów; Działka gruntu nr 5/39, AM-47, o pow. 1,2321 ha,

 

należąca do Powiatu Wołowskiego, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na peryferiach miasta Wołowa, zlokalizowana w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Sądu Rejonowego w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr WR1L/00038997/1.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- tereny aktywności gospodarczej (AG/43) (w tym handel hurtowy i detaliczny o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2 000 m²),
- obszar strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (OW),
- na działce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne 52/52/76-24 (AZP).

 

Nieruchomość położona jest w południowej części Wołowa. Bezpośredni dojazd zapewnia droga gruntowa odchodząca na wschód od ul. Tadeusza Kościuszki. Posiada w miarę regularny kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość nie posiada wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu. W odległości około 120 m na zachód znajdują się sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, natomiast sieć gazowa przebiega w drodze wojewódzkiej w odległości około 350 m.

 

Cena według operatu szacunkowego: 301.600,00 zł netto + VAT (słownie: trzysta jeden tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pokój nr 27.

 

Telefon do kontaktu: 71 380 59 64

 

 

 

 


zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 9687333

Informacja o finansowaniu projektu