Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Nieruchomości - przetargi

 

 

_________________________________________________

 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

_________________________________________________

 

1.    Obręb Krzydlina Mała nr 16; Działka gruntu nr 192, AM-4, o pow. 0,2267 ha,

 

stanowiąca własność Skarbu Państwa, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym-oborą oraz budynkiem gospodarczym.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Sądu Rejonowego w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr WR1L/00017411/7.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (MNR/11).

Obszar nieruchomości znajduje się w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej, w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”.

 

Kształt działki gruntu jest nieregularny, jednakże dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć elektro – energetyczną oraz sieć wodociągową (sieć gminna) oraz kanalizację – szambo. Przy granicy działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

 

Cena nieruchomości: 57.825,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr.) - sprzedaż   nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt   10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od   towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pokój nr 27.

 

Telefon do kontaktu: 71 380 59 45

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Obręb Wołów; Działka gruntu nr 5/39, AM-47, o pow. 1,2321 ha,

 

należąca do Powiatu Wołowskiego, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na peryferiach miasta Wołowa, zlokalizowana w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Sądu Rejonowego w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr WR1L/00038997/1.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- tereny aktywności gospodarczej (AG/43) (w tym handel hurtowy i detaliczny o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2 000 m²),
- obszar strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (OW),
- na działce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne 52/52/76-24 (AZP).

 

Nieruchomość położona jest w południowej części Wołowa. Bezpośredni dojazd zapewnia droga gruntowa odchodząca na wschód od ul. Tadeusza Kościuszki. Posiada w miarę regularny kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość nie posiada wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu. W odległości około 120 m na zachód znajdują się sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, natomiast sieć gazowa przebiega w drodze wojewódzkiej w odległości około 350 m.

 

Cena według operatu szacunkowego: 301.600,00 zł netto + VAT (słownie: trzysta jeden tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pokój nr 27.

 

Telefon do kontaktu: 71 380 59 64

 

 

 

 


zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 44
odwiedziny: 9174736

Informacja o finansowaniu projektu