Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Podsumowanie 2017 roku

Lokalna obwodnica – łączymy miejscowościCzęść remontów wykonywanych w 2017 roku miała na celu przybliżyć nas do stworzenia lokalnej obwodnicy w Gminie Wołów. Założeniem Powiatu jest przygotowanie alternatywnej trasy, którą mogłyby się poruszać nie tylko samochody osobowe, ale także sprzęt rolniczy. Dzięki realizacji drugiego etapu remontu drogi z Bożenia do Wróblewa, jak również rozpoczęty w 2017 roku remont drogi Dębno – Krzydlina Mała, plan ten jest coraz bliżej realizacji. Dołączona mapa wskazuje inwestycje drogowe Powiatu w obrębie tej części gminy, które składają się na wspomnianą ideę. W przyszłości jako Powiat chcemy przeprowadzić także remont drogi powiatowej prowadzącej ze Starego Wołowa do Wrzosów po modernizacji linii kolejowej na tym odcinku. Przebudowa tej drogi również ma kluczowe znaczenie w lokalnej komunikacji samochodowej. Wspomniane wcześniej inwestycje łączą miejscowości. Umożliwiają mieszkańcom szybszą komunikację i większy komfort poruszania się po lokalnych drogach. Takie przedsięwzięcia wskazują kierunek działań na kolejne kadencje.

  • · II etap remontu drogi Bożeń - Wróblewo kosztował 356 276,63 zł z czego 190 000 zł pochodziło z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego.
  • · Z kolei przebudowa drogi powiatowej Dębno – Krzydlina Mała to koszt 790 383,49 zł. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Wołów otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie w wysokości 280 000 zł. Remont zakończy się w tym roku.

Rondo, czyli bezpieczeństwo

Na temat działań, jakie jako Powiat Wołowski prowadziliśmy, by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, opowiemy szerzej w kolejnych wydaniach naszego Biuletynu. Nie sposób jednak przy okazji omawiania inwestycji drogowych nie wspomnieć o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Rawicka – Garwolska w Wołowie. Zadanie to jest bowiem po raz kolejny kontynuacją działań z lat poprzednich. W 2016 roku jako Powiat współfinansowaliśmy bowiem z Gminą Wołów remont ulicy Garwolskiej. Już wtedy zapowiadaliśmy, że zwieńczeniem tych działań będzie budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym. I tak w 2017 roku zrealizowaliśmy zadanie, które Województwo Dolnośląskie sfinansowało w kwocie 1 107 389,93 zł.


Lokalne remonty mają znaczenie

W ubiegłym roku wspólnie z Gminą Wołów sfinansowaliśmy remont drogi powiatowej na odcinku Mikorzyce – Proszkowa za kwotę 141 469,76 zł. Gmina dofinansowała zadanie w wysokości 70 558,74 zł. Dzięki prowadzonym pracom na odcinku blisko 1 km drogi został położony betonowy asfalt.

Z kolei wspólnie z Gminą Wińsko podjęliśmy się realizacji remontu drogi powiatowej w miejscowości Głębowice. Zadanie wyniosło 293 947,61 zł, z czego dofinansowanie gminy to 146 973,80 zł. Zakres prac obejmował frezowanie starej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy na długości 1 km. Drugim zadaniem, które realizowaliśmy wspólnie z Gminą Wińsko był remont drogi powiatowej w miejscowości Dąbie. Zakres prac obejmował rozbiórkę starej nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 400 metrów. Inwestycja kosztowała 357 367,77 zł, z czego 56 000 zł to wkład Gminy Wińsko. Na odcinku Głębowice – Trzcinica Wołowska (dł. 800 metrów) poszerzyliśmy nawierzchnię jezdni za kwotę 146 370 zł

W Stobnie za 73 625,93 zł przebudowaliśmy 200 – metrowy chodnik w ciągu drogi powiatowej. Przebudowie poddaliśmy również chodnik w miejscowości Turzany. Koszt zadania wyniósł 39 038,22 zł.

Oprócz tego utwardziliśmy pobocze na drodze wojewódzkiej w Boraszynie (81 338,67 zł), jak również opracowaliśmy dokumentację projektowo – kosztorysową dla inwestycji „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż” za 88 870 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.


Jakie mamy plany?

W tym roku budżetowym przebudujemy 4 – kilometrową drogę powiatową Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – ul. Willmana w Lubiążu. Wartość zadania wyniesie 4 304 408,71 zł, przy czym dofinansowanie na to zadanie to kwota 2 152 204,71 zł.

Przebudujemy również drogę powiatową w miejscowości Gródek za 1 595 952,75 zł i drogę wojewódzką nr 338 w miejscowości Lubiąż dzięki środkom pozyskanym w ubiegłym roku z Województwa Dolnośląskiego.

 

(komentarz) Maciej Nejman, Starosta Powiatu Wołowskiego:

Każda inwestycja drogowa poprawia nie tylko komunikację i bezpieczeństwo, ale również pełni funkcję społeczną. Niektóre inwestycje drogowe, takie jak przebudowa drogi Bożeń – Wróblewo dosłownie połączyła miejscowości. Podobnie jest z remontem drogi Dębno – Krzydlina Mała, który zakończy się w tym roku kalendarzowym. Dawniej takim zadaniem był remont z Zagórzyc do Krzydliny Małej.
Przykładem tego, że można łączyć nową technologię z zachowaniem historycznych elementów drogi jest remont w miejscowości Dąbie. Tu mieszkańcy ubiegali się o to zadanie przeszło 20 lat. Rozmowy na temat przebudowy drogi podejmowane były w III kadencji, kiedy to również pełniłem funkcję Starosty Wołowskiego. Jako powiat przedstawiliśmy pewną ideę dotyczącą remontów dróg powiatowych i mam nadzieję, że w przyszłych latach idea ta będzie kontynuowana.


 

Inwestujemy w przyszłość

 

To zadania związane z edukacją młodzieży były w ubiegłym roku tym rodzajem przedsięwzięć, na które ze względu na sektory naszej działalności, pozyskaliśmy największe dofinansowania. Suma dofinansowań, jakie udało się nam otrzymać na wprowadzenie projektów i innych zadań edukacyjnych to aż 6 776 052,14 zł.

 

W oświacie w ubiegłym roku rozpoczęły się 4 duże projekty, prowadzone w szkołach Powiatu Wołowskiego – „Zawodowy Dolny Śląsk”, „Rozwiń Skrzydła Edukacji”, „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wołowskim” oraz „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.

 

Zawodowy Dolny Śląsk

 

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, dla których Powiat wołowski jest organem prowadzącym, znalazł się w grupie szkół objętych projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Zawodowy Dolny Śląsk. Projekt zakłada realizację 5 modułów skierowanych do młodzieży szkół zawodowych, są to: zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla uczniów i nauczycieli, współpraca szkolnych kół branżowych z kołami naukowymi Politechniki, staże zawodowe dla uczniów oraz doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt.

 

Wszystkie zadania sfinansowane będą ze środków zewnętrznych – łącznie z wyjazdami kadry i młodzieży na zajęcia laboratoryjne na Politechnikę. Staże będą płatne dla młodzieży i dla pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć uczniów ww. szkół na staż bowiem pracodawcy otrzymają zwrot kosztów szkolenia.  Projekt realizowany będzie przez dwa lata tzn. od 2017 do 2018 roku a całkowity koszt dofinansowania dla Powiatu wynosi 197 500 zł. Projekt jest projektem systemowym przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 

Udział w tym projekcie pozwoli na wzrost konkurencyjność uczniów na rynku pracy poprzez wzrost zdobytych kompetencji praktycznych, co może przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego w regionie.

 

Rozwiń skrzydła edukacji – podnoszenie kwalifikacji

 

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.

 

Całkowita wartość projektu wynosić będzie 1 094 394,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 976 964,00 zł.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie u 374 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji  u 55 nauczycieli oraz doposażenie 4 placówek szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

W ramach projektu dla uczniów zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia  z zakresu ICT, języka obcego oraz przedmiotów matematyczno–przyrodniczych. W ramach poprawy dostępności , jakości i efektywności usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego utworzone zostaną 3 Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone będą, w ramach realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia specjalistyczne.

 

W projekcie zakłada się ponadto podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK), właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwe doposażenie szkół w nowe pomoce dydaktyczne, w tym m. in na zakup nowych komputerów, tablic interaktywnych.

 

Przykładem tego, jak cenny jest to projekt, jest między innymi stworzenie Sali Doświadczeń w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

 


 

Sala Doświadczania Świata jest miejscem, gdzie w wyjątkowych i przyjaznych warunkach uczniowie mają możliwość stymulować swoje zmysły w ciekawy i innowacyjny sposób. Odpowiednio realizowane zajęcia terapeutyczne w tej sali otwierają zmysły uczestników, stymulują je lub wyciszają. Stanowią one wsparcie na drodze nabywania przez dzieci umiejętności poznawania świata krok po kroku na drodze specjalistycznej terapii realizowanej w szkole.

 

Sala została wyposażona m.in. w tor świetlno – dźwiękowy, zestaw światłowodów, projektor Optokinetics Solar, materac wibracyjny, kolumnę wodną, stanowisko efektów UV, tablicę „Kolorowa drabina” z mikrofonem, lampę do aromaterapii i inny drobny sprzęt o łącznej wartości około 40 000 zł. Realizację zadania poprzedziło przeszkolenie, w ramach projektu pięciu nauczycieli z placówki w zakresie realizacji zajęć w Sali Doświadczania Świata. Wartość szkolenia to prawie 5 000 zł. W połączeniu z pracami przygotowawczymi (remontem) do montażu sali, które pokryła ze swoich środków budżetowych placówka - wartość inwestycji to około 60 000 zł.


 

- Pierwsze zajęcia z udziałem uczniów Zespołu Szkół odbyły się po feriach zimowych. Ich wrażenia z zajęć terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata realizowanych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła edukacji” przekroczyły oczekiwania wszystkich – dzieci były zafascynowane tym miejscem, gotowe do poznawania i doświadczania – relacjonuje Ewa Budzińska -  koordynator projektu z Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

 

Projekt  „Rozwiń skrzydła edukacji” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

 

Rozwój kształcenia zawodowego – zwiększanie szans

 

Dzięki temu projektowi uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu wołowskiego wezmą udział w dodatkowych, certyfikowanych szkoleniach, stażach, kursach i praktykach. Będą mieli więc szansę uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Szczególnie uzdolnieni w przedmiotach zawodowych uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendium. Chodzi o trzy szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Placówki będą mieć dodatkowo nowoczesne wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych z branży teleinformatycznej, gastronomicznej, budowlanej, mechatronicznej.

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu powiatu wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy do sierpnia 2019 r. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosić będzie 2 714 304,75 PLN zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 2 578 544,57 zł.

 

Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

 

Lepszy start

 

Projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprosił do współpracy 9 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Powiat Wołowski. Wsparciem objętych zostało 12 publicznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego. Głównym celem projektu jest ułatwienie podopiecznym tych placówek integracji społecznej i zawodowej oraz możliwość usamodzielnienia się po zakończeniu pobytu w ośrodkach. W ramach zadania prowadzone jest poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze terapeutycznym, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Dodatkowo młodzi ludzie mogą wziąć udział w kursach umiejętności zawodowych, wycieczkach zawodoznawczych do dolnośląskich zakładów pracy. Dodatkowym wsparciem, co jest bardzo istotne, jest objęcie wsparciem również rodzin.


Podnosimy jakość usług

 


W ubiegłym roku w Starostwie Powiatowym w Wołowie wprowadziliśmy szereg zmian, które miały na celu podnieść jakość świadczonych przez nas usług.


Likwidujemy bariery

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć było bez wątpienia zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy”. Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 374 002,75 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 112 200,82 zł. Zadanie wykonała firma ARTMED. Z pewnością unowocześniło ono Starostwo Powiatowe i cieszy się powodzeniem wśród naszych klientów. Każdy, kto skorzysta z windy, dzięki komendom głosowym dowie się, jakie wydziały mieszczą się na danym piętrze. Nawigację ułatwiają również wywieszone plany rozmieszczenia biur i wykaz wydziałów umieszczony na ekranach na parterze, w głównym hallu Zamku.

- Naszym założeniem jest stworzenie mieszkańcom jak najlepszych warunków obsługi w naszych biurach – komentuje Maciej Nejman, Starosta Powiatu Wołowskiego. – Cieszy nas, że mogliśmy w końcu, po latach utrudnień dla osób starszych i niepełnosprawnych, zainwestować w windę. To wkroczenie w erę nowoczesności i mogę zapewnić, że jest to początek tego typu zmian.


 


Weź numerek i odbierz SMS

W ubiegłym roku zmiany nastąpiły również w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Zainwestowaliśmy w monitory i biletomat. Każdy, kto chce załatwić tu swoją sprawę, musi w pierwszej kolejności podejść do dotykowego ekranu, wybrać rodzaj sprawy, którą chce załatwić, odebrać swój numerek i czekać na swoją kolej. Na monitorze zainstalowanym tuż nad biletomatem widnieje instrukcja obsługi. Po wywołaniu numerka należy udać się do wskazanego stanowiska.
System kolejkowy został wprowadzony po to, aby usprawnić proces przyjmowania petentów. Sprawdza się w szczególności w sytuacjach, kiedy kolejka oczekujących jest długa. Dzięki temu rozwiązaniu każdy z mieszkańców wie, jak długo będzie musiał czekać w kolejce, oraz będzie mieć pewność, że wszyscy klienci zostaną przyjęci we właściwej kolejności. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ok. 30 000 zł.


Kolejne udogodnienie dla mieszkańców, to możliwość otrzymania wiadomości SMS z wydziału komunikacji. Każdy, kto w trakcie wizyty w wydziale zostawi swój numer telefonu komórkowego, w odpowiednim czasie otrzyma informację o tym, że jego prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są już gotowe do odbioru.

Zmiany dotyczą również samego hallu. W ubiegłym roku zostały tu odmalowane ściany i wymienione meble. Zostały tu ustawione nowe ławki, stół, gablota, ściany mają drewnianą obudowę. Klienci oczekujący na swoją wizytę w wydziale komunikacji mogą zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi Powiatu Wołowskiego, wyświetlanymi na jednym z monitorów. Remont przeszedł także Punkt Obsługi Klienta, który również mieści na parterze Zamku Piastowskiego. Oprócz tego w budynku zostało częściowo wymienione oświetlenie.


Jakie mamy plany?

W tym roku planujemy złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie na przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie naszego podjazdu do Starostwa. Oprócz tego w dalszym ciągu będziemy prowadzić w budynku bieżące prace modernizacyjne.

 Podnosimy jakość usług

W ubiegłym roku w Starostwie Powiatowym w Wołowie wprowadziliśmy szereg zmian, które miały na celu podnieść jakość świadczonych przez nas usług.

Likwidujemy bariery

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć było bez wątpienia zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy”. Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 374 002,75 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 112 200,82 zł. Zadanie wykonała firma ARTMED. Z pewnością unowocześniło ono Starostwo Powiatowe i cieszy się powodzeniem wśród naszych klientów. Każdy, kto skorzysta z windy, dzięki komendom głosowym dowie się, jakie wydziały mieszczą się na danym piętrze. Nawigację ułatwiają również wywieszone plany rozmieszczenia biur i wykaz wydziałów umieszczony na ekranach na parterze, w głównym hallu Zamku.

- Naszym założeniem jest stworzenie mieszkańcom jak najlepszych warunków obsługi w naszych biurach – komentuje Maciej Nejman, Starosta Powiatu Wołowskiego. – Cieszy nas, że mogliśmy w końcu, po latach utrudnień dla osób starszych i niepełnosprawnych, zainwestować w windę. To wkroczenie w erę nowoczesności i mogę zapewnić, że jest to początek tego typu zmian.

Weź numerek i odbierz SMS

W ubiegłym roku zmiany nastąpiły również w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Zainwestowaliśmy w monitory i biletomat. Każdy, kto chce załatwić tu swoją sprawę, musi w pierwszej kolejności podejść do dotykowego ekranu, wybrać rodzaj sprawy, którą chce załatwić, odebrać swój numerek i czekać na swoją kolej. Na monitorze zainstalowanym tuż nad biletomatem widnieje instrukcja obsługi. Po wywołaniu numerka należy udać się do wskazanego stanowiska.
System kolejkowy został wprowadzony po to, aby usprawnić proces przyjmowania petentów. Sprawdza się w szczególności w sytuacjach, kiedy kolejka oczekujących jest długa. Dzięki temu rozwiązaniu każdy z mieszkańców wie, jak długo będzie musiał czekać w kolejce, oraz będzie mieć pewność, że wszyscy klienci zostaną przyjęci we właściwej kolejności. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ok. 30 000 zł.

Kolejne udogodnienie dla mieszkańców, to możliwość otrzymania wiadomości SMS z wydziału komunikacji. Każdy, kto w trakcie wizyty w wydziale zostawi swój numer telefonu komórkowego, w odpowiednim czasie otrzyma informację o tym, że jego prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są już gotowe do odbioru.

Zmiany dotyczą również samego hallu. W ubiegłym roku zostały tu odmalowane ściany i wymienione meble. Zostały tu ustawione nowe ławki, stół, gablota, ściany mają drewnianą obudowę. Klienci oczekujący na swoją wizytę w wydziale komunikacji mogą zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi Powiatu Wołowskiego, wyświetlanymi na jednym z monitorów. Remont przeszedł także Punkt Obsługi Klienta, który również mieści na parterze Zamku Piastowskiego. Oprócz tego w budynku zostało częściowo wymienione oświetlenie.

Jakie mamy plany?

W tym roku planujemy złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie na przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie naszego podjazdu do Starostwa. Oprócz tego w dalszym ciągu będziemy prowadzić w budynku bieżące prace modernizacyjne.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 24
odwiedziny: 9704371

Informacja o finansowaniu projektu