Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

Procedura

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu wydawane jest na wniosek (formularz do pobrania w wersji papierowej lub w formacie ,  ) każdego kto ma w tym interes prawny. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę.

We wniosku należy podać:

1.     Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.

2.     Interes prawny jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia (w jakim celu wydaje się zaświadczenie)

3.     Rok zakończenia budowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania lokalu.

4.     Określenie przeznaczenia lokalu (zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie lub ze zmianą sposobu użytkowania).

5.     Rodzaj lokalu (mieszkalny lub użytkowy), położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres.

Do wniosku należy dołączyć:

1.     Czytelne kopie rysunków z posiadanej przez właściciela dokumentacji. Rysunki przedstawiające rzuty poziome kondygnacji (fragmenty kondygnacji) powinny zawierać jednoznaczny opis pomieszczeń oraz graficzne oznaczenie granic lokalu i pomieszczeń przynależnych.

2.     Dokument świadczący o zakończeniu budowy – kopia pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy bądź dokumentu świadczącego o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania lokalu. W przypadku braku takich dokumentów – dla budynków starych – należy podać rok zakończenia budowy.

3.     Oświadczenie właściciela lokalu, złożone na rysunkach, potwierdzające, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

4.     Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

5.     Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

W przypadku, gdy właściciel nie posiada wymaganej dokumentacji, opisane powyżej w punkcie 1 kopie rysunków mogą być zastąpione:

1.     Inwentaryzacją budowlaną fragmentu budynku zawierającą:

o    rzuty poziome fragmentów kondygnacji z opisem pomieszczeń, graficznym oznaczeniem granic lokalu i pomieszczeń przynależnych- przekrój,

o    opis (w niezbędnym zakresie).

Inwentaryzację budowlaną powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe

2.     Uproszczonymi rysunkami fragmentu budynku (rzuty i przekrój lub, co najmniej, wysokość pomieszczeń), przedstawiającymi jednoznacznie podstawowe elementy budowlane, opis pomieszczeń, graficznie oznaczone granice lokalu oraz jego położenie względem części wspólnych i innych lokali. Rysunki muszą być opatrzone dodatkowym oświadczeniem - osoby posiadającej stosowne uprawnienia - potwierdzającym, że dany lokal spełnia warunki samodzielności określone w art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zmianami).

Wszystkie oświadczenia powinny być zaopatrzone w datę i podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu stronie przysługuje zażalenie, składane w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wołowskiego.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku - o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami).

Opłata skarbowa

od zaświadczenia – 17 zł
za pełnomocnictwo - 17 zł
zaświadczenie w sprawie budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.2 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 9
odwiedziny: 10788493

Informacja o finansowaniu projektu