Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie

Piątek, 13 lipiec 2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje iż powiat wołowski kwalifikuje się  do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic miedzy regionami II”.
W roku 2012 realizowane będą następujące obszary :
obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w sprzęt rehabilitacyjny do 14.000,00 zł na każda osobę (realizator- samorząd wojewódzki)
obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania  do  150 000,00 zł na każdy projekt ( realizator- samorząd powiatowy)
obszar C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych -do 32.000 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy.
obszar D - likwidacja barier transportowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ( realizator- samorząd powiatowy)
-do 80 000,00 zł dla samochodów osobowych – mikrobusów,  do  przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
-do 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych – mikrobusów, które w wersji         standardowej są samochodami 9-cio osobowymi,
-do 250 000,00 zł dla autobusów.
obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczacych aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnychrealizowanych w ramach

Programów Operacyjnych finansowych ze srodków europejskich,- do 14.000zł.na kazdą osobe niepełnosprawną , przy czym projekt musi dotyczyc co najmniej 30 osób niepełnosprawnych
obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej- do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000 zł.  na każde miejsce tworzone w wyniku realizacji projektu.(realizator- samorząd powiatowy)
W przypadku obszarów A, B C i D  wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji, w przypadku obszare E -25%,
Kompletna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej  www.pfron.org.pl .

Wnioski z obszaru B,C,D,E, F przyjmowane są do 20 lipca 2012 w PCPR w Wołowie ul. Inwalidów wojennych 24 tel. 71 389 53 00.