Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Wtorek, 07 sierpien 2012

Dotyczące  usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie  zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkól Specjalnych nr 4 w Wołowie


I. Zamawiający

Powiat Wołowski , Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 9880219208

 

II. Tytuł projektu

„Indywidualizacja nauczania  - szansą na lepszy rozwój”

 

III. Program, Priorytet, Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013              w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie.

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje świadczenie w/w usług w kl. I – III Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie, w łącznym wymiarze 180 godzin.

Za 1 godzinę przyjmuje się na potrzeby niniejszego postępowania godzinę zajęć specjalistycznych trwającą 60 minut.

Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 4 zadania zależnie od rodzaju zajęć, tj.:

 1. Zadanie 1 – zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy dla jednej grupy w wymiarze łącznym 60 godzin;
 2. Zadanie 2 – specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – komputerowe wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych dla dwóch grup w wymiarze łącznym 60 godzin;
 3. Zadanie 3 – indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla dwóch uczniów w łącznym wymiarze 60 godzin.

 

VI. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 09.06.2013 r.

 

VII. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie lub dysponować osobami zdolnymi do wykonania  przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie:

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi/usług potwierdzających posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (upośledzonymi) w wieku wczesnoszkolnym odpowiadającym kl. I- III szkoły podstawowej;
 2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania jeżeli wykaże, ze dysponuje osobą posiadającą:

dotyczy zadania 1

-  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,

- kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej dla upośledzonych umysłowo,

- kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

dotyczy zadania 2

-  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,

- kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej dla upośledzonych umysłowo,

- kwalifikacje do prowadzenia zajęć z informatyki,

dotyczy zadania 3

-  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,

- kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej dla upośledzonych umysłowo,

- kwalifikacje do prowadzenia zajęć z rewalidacji.

 

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. Jeżeli obliczonym końcem terminu jest dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (ort. 115 Kc).

 

 

IX.  Opis sposobu obliczania ceny

Cena  oferty, tj. stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń:

 • Cenę oferty, określoną w formularzu ofertowym  jako stawkę za 1 godzinę, należy podać jako cenę brutto, z wyszczególnieniem stawki należnego podatku VAT (jeżeli dotyczy),
 • Cenna winna być wyrażona w PLN i winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zadania, a także ewentualne koszty pracodawcy,
 • Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • Podana w ofercie Wykonawcy stawka wynagrodzenia za 1 godzinę jest ceną ryczałtową           i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

 

X. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VII .

Koszty związane  z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę zadanie.

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub więcej wybranych zadań.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę  i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

XI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdego zadania dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium jakim jest cena (wartość brutto wyrażona  w PLN).

Zamawiający podpisze umowę (załącznik nr 2)  z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w  kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

XII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2012 r.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • listownie na adres : Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe: dotyczące  usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie  zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie”,
 • osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe: dotyczące  usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie  zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej Specjalnej  nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie”.

 

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefonicznie).

 

 

XIV. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Alicja Kamecka: e-mail: alicja.kamecka@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 13

 

 

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 10903028

Informacja o finansowaniu projektu