Wydrukuj artykuł

Bez barier

Wtorek, 26 styczeń 2010

Informujemy o przystąpieniu przez Powiat Wołowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów opieki zdrowotnej. Głównym celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe działania w ramach poszczególnych obszarów:

1. Obszaru A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny do 14.000,00 zł na każda osobę (realizator programu - samorząd wojewódzki).

Beneficjenci:

2. Obszaru B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania do 150 000,00 zł na każdy projekt ( realizator programu - samorząd powiatowy).

Beneficjenci:

3. Obszaru D - likwidacja barier transportowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ( realizator programu - samorząd powiatowy)

Beneficjenci:

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50% łącznych kosztów realizacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON; „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Wnioski w ramach obszarów, których realizatorem jest samorząd powiatowy należy składać do dnia 26 lutego 2010 r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, tel. 071 389 53 00 begin_of_the_skype_highlighting 071 389 53 00 end_of_the_skype_highlighting (wew 14 p. M. Nowak)