Wydrukuj artykuł

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Środa, 07 marzec 2012

„Wsparcie Uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym. Model współpracy JST ze szkołami i placówkami” to temat 4-dniowego szkolenia, które realizowane było od 28 lutego do 2 marca 2012 r. w Warszawie. Organizatorem szkolenia był Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii oraz Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE, w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”.
Spotkanie poświęcone było omówieniu zmian w przepisach prawa, wymianie doświadczeń dotyczących współpracy lokalnych instytucji w organizowaniu i udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym niedostosowaniem społecznym, prezentacji przykładów dobrych praktyk. Jednym z celów spotkania była integracja działań lokalnych instytucji i budowanie koalicji na rzecz wspierania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
W spotkaniu czynnie uczestniczyli przedstawiciele naszego Powiatu. Grzegorz Łyczko - Wicestarosta Powiatu Wołowskiego zaprezentował temat dotyczący systemu wsparcia dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i sposób rozwiązywania tego zagadnienia na przykładzie szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski. Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych - Beata Borowska – Podsiadła omówiła funkcjonowanie oraz perspektywy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Brzegu Dolnym. Natomiast Pani Krystyna Adaśko Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej omówiła jaką rolę pełni Poradnia  Psychologiczno - Pedagogicznej w aspekcie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży.