Wydrukuj artykuł

Uchwała Zarządu Powiatu Wołowskiego

Czwartek, 06 wrzesień 2012

w sprawie ogłoszenia wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  ze zmianami) i art. 28 a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru partnera, firmę POINT SP. z o. o., ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, w ramach konkursu zamkniętego III/9.1.2/B/12 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

2. Z wyłonionym Partnerem zostanie podpisana umowa partnerska w celu wspólnej realizacji Projektu.

2. Ogłoszenia wyboru partnera podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Wołowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.