Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o konsultacjach

Środa, 31 październik 2012

Ogłoszenie o konsultacjach

projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.”

Na podstawie Uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.”


Cel konsultacji: poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Powiatu Wołowskiego.

 

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.”

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: konsultacje rozpoczynają się z dniem 7 listopada 2012r. i trwają do 16 listopada 2012r.

 

Forma konsultacji:

1.  umieszczenie na stronie internetowej powiatu www.powiatwolowski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl przedmiotowego projektu.

2.   otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Wołowskiego w dniu 12 listopada 2012r., godz. 15.00, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie w wyznaczonym wyżej terminie na adres: Wydział Rozwoju Promocji Kultury i Sportu, Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@powiatwolowski.pl.

 

Za ostateczny termin otrzymania opinii i uwag uznaje się datę wpływu informacji do Starostwa Powiatowego, tj. 16 listopada 2012r.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.”

Pliki do pobrania: