Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konkurs na realizację zadania publicznego

Piątek, 16 listopad 2012

ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

OGŁASZA

konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie   w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej – zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”.

I. Rodzaj zadania :

Prowadzenie na terenie Powiatu Wołowskiego dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym .

II. Informacja o wysokości dotacji na realizację zadania określonego w pkt. I:

 1. Na realizację zadania Powiat Wołowski przeznaczy środki finansowe w wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2013 r., tj. 249.600,00 zł ( słownie złotych: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), na wydatkowanie których podmiot uprawniony przedstawia kosztorys.
 2. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia przez Wojewodę Dolnośląskiego kwoty dotacji celowej na realizację zadania Powiat Wołowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia/zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania. Działanie takie wymagać będzie od podmiotu uprawnionego przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu.
 3. Podmiotowi uprawnionemu realizującemu zadanie nie przysługuje roszczenie   o dofinansowanie realizacji zadania ze środków własnych Powiatu Wołowskiego w kwocie przewyższającej dotację przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

-        ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

-        ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

-        rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz. 25)

 

2. Warunkiem przyznania dotacji podmiotowi uprawnionemu jest:

  1. posiadanie kadry niezbędnej do właściwej realizacji zadania,
  2. dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi do realizacji zadania,
  3. posiadanie doświadczenia w realizacji zadania, o którym mowa w pkt. I.

 

IV. Termin, miejsce i warunki realizacji zadania:

 

a. Realizacja zadania obejmuje okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

b. Zadanie należy realizować zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

c. Podmiot przyjmujący zlecenie zapewnia we własnym zakresie lokal na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia, który winien znajdować się na terenie Powiatu Wołowskiego. Lokal musi spełniać wymogi dotyczące obowiązujących przepisów prawnych dla obiektów przeznaczonych na przedmiotową działalność, winien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotowego zadania.

d. Do realizacji powierzonych zadań wyłoniony w konkursie podmiot jest zobowiązany zapewnić odpowiedni personel z zachowaniem wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego w ilości i z kwalifikacjami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy przygotować na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz. 25) i złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r., do godz.14.00 w biurze podawczym (pok. Nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego.”

 

2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki

 

a. aktualny odpis ( nie starszy niż 6 miesięcy od daty wydania)potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

b. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut

c. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji ( w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji);

d. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku krótszej działalności – za miniony okres);

e. wykaz podobnych zadań zrealizowanych przez podmiot w ciągu ostatnich 2 lat wraz   z rekomendacjami;

f. przedstawienie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie  z ofertą, tj. tytuł prawny do lokalu oraz kwalifikacje kadry na podstawie dołączonych do oferty kserokopii świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach  i szkoleniach, świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego. Ocena zostanie przeprowadzona do dnia 21 grudnia 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie (termin może ulec zmianie).
 2. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne co do wymagań lub złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  a. celowość i zasadność projektu (zakres rzeczowy projektu, cel projektu, liczba osób objętych projektem, różnorodność działań planowanych przy realizacji projektu i ich realność,
  b. jakość realizacji projektu (zasoby kadrowe, w tym kwalifikacje, proponowane do realizacji projektu, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie podmiotu uprawnionego w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu),
  c. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu (kosztorys z podziałem na rodzaj kosztów, ich zasadność i oszczędność, uwzględnienie innych źródeł finansowania, wkład własny),
  d. wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Wołowskiego po analizie propozycji co do wyboru oferty sporządzonej przez Komisję Konkursową. Propozycja co do wyboru ofert sporządzona przez Komisję Konkursową będzie zawierała ocenę formalną i merytoryczną ofert, dokonaną w oparciu o wymogi formalne określone w ust. V oraz na podstawie kryteriów określonych w ust. VI, pkt. 3 lit. a-c.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do wiadomości publicznej.
 5. Z wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert podmiotem zawiera się umowę na realizację zadania zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa.

 

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Realizacja powierzonego zadania następuje po zawarciu umowy,   z mocą od 01 stycznia 2013r.

 2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
  a. akceptacja przez strony postanowień umowy;
  b. dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

 3. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku i uwzględnione   w umowie pod rygorem zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.

VIII. Informacje dodatkowe:


Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie  Pani Alicja Kamecka ( tel. 71-380 59 13 – 14, e-mail: edukacja@powiatwolowski.pl)

 

Zgodnie z wymogiem art. 13 ust 2 pkt 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że w bieżącym roku oraz w roku poprzednim zrealizowano następujące zadania tego samego rodzaju z zakresu pomocy społecznej przy udziale organizacji pozarządowych: dotacja na 2011r. w wysokości , 224.000,00 zł – w roku 2012 r. – 254,600,00zł - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 11336907

Informacja o finansowaniu projektu