Wydrukuj artykuł

Nadążyć za światem...

Poniedziałek, 03 wrzesień 2012

Powiat Wołowski otrzymał rekomendację do dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
„Nadążyć za światem” to tytuł rozwojowego projektu, którym swym oddziaływaniem będzie obejmował 60 uczniów ze  Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Planowane w ramach projektu działania mają na celu zmniejszenie zagrożenia przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty, podniesienia poziomu wiedzy, motywacji do nauki oraz rozwoju kompetencji wśród wychowanków ZPR w Brzegu Dolnym. Na realizacje przedmiotowego projektu Powiat Wołowski otrzyma dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 149 393,50 zł.