Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Piątek, 23 listopad 2012

Starostwo Powiatowe w Wołowie informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 15 listopada 2012 r. na podstawie art. 11 ust. 2, oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmian.), otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r., ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, do udziału w pracach Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w ww. konkursie.


Konkurs dotyczy zadania publicznego z zakresu :

Prowadzenia na terenie Powiatu Wołowskiego dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym.


1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika (art.24)*.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Zadania Komisji konkursowej:

  1. ocena merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
  3. rekomendowanie ofert do dofinansowania Zarządowi Powiatu Wołowskiemu.

 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) zgłaszającą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – 2013”, do Biura Obsługi Klienta,   pok. Nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
w terminie: do dnia 10 grudnia 2012 roku, do godz. 15.45

a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45

b)      lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

Osoby wybrane do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami uchwały Nr XIV/93/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

 

Planowany termin prac komisji konkursowej: 20.12.2012 r.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11312324

Informacja o finansowaniu projektu