Wydrukuj artykuł

Uchwała Zarządu Powiatu Wołowskiego

Czwartek, 06 wrzesień 2012

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r, Nr 29, poz. 172) oraz uchwały Nr 80/204/12 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, i uchwały nr 89/236/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012r., Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Rozstrzyga się konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik do uchwały.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

 

Wyniki konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r. ogłoszonego 13 czerwca 2012r.

 

 

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Rodzaj zadania

Kwota dotacji

 

1.

 

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Wołowie

 

 

"Nasz Dom"

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi,w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji

 

 

 

7.160,00 zł.