Wydrukuj artykuł

Polish your english

Czwartek, 30 lipiec 2015

30 osób pozostajacych bez zatrudneinia z powiatu wołowskiego zakończyło bezapłatny kurs języka angielskiego pn. „Polish your english”, którego organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Współczesny świat stawia nas wobec nowych wyzwań. Jednym z nich jest konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji, m.in. w zakresie posługiwania się językami obcymi. Te kompetencje przyczyniają się do atrakcyjności pracownika oraz otwierają możliwość własnego rozwoju. Powiatowy Urząd Pracy na zorganizowanie kursu języka angielskiego otrzymał blisko  88 000 zł.

W kursie brało udział 30 uczestników w wieku 18-64 lat, którzy z własnej inicjatywy byli zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem i podwyższeniem umiejętności i kompetencji  w zakresie języka angielskiego.

Każdy uczestnik od września 2014 do lutego 2015 r. odbył 180 h kursu w podziale   na 360-godzinne moduły.

Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym gwarantującym bezstronność typu TELC oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie pozyskanej biegłości językowej A2 zgodnie z ESOKJ. Certyfikat, który uzyskało 29 z 30 uczestników kursu będzie honorowany na terenie UE oraz w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych.

Projekt „Polish your english” Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim realizowany był w ramach POKL , Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6: Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT   i znajomości języków obcych.