Wydrukuj artykuł

Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej

Wtorek, 13 listopad 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego, w związku z ogłoszonym w dniu 29 października 2018 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r., ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U.  z 2018 r., poz. 450 ze zm.), do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ww. konkursie.

 

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.
  2. Funkcję członka Komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac Komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24).
  3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

1)      ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

2)      rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – realizacja zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r.” do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. Nr 5), Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie: do dnia 16 listopada 2018 roku,  do godz. 15.45:

a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45,

b)      lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.

 

Formularz ofertowy