Wydrukuj artykuł

Nabór kandydatów na stanowisko

Środa, 24 październik 2018

 

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.)

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

ul. Inwalidów Wojennych 24

56-100 Wołów

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

w wymiarze 2 etatów na okres realizacji Projektu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2018r jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania obowiązkowe:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

1. Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadząca rodzinny dom dziecka.

2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

8. Nieposzlakowaną opinia.

9. Preferowani będą kandydaci mające doświadczenie pracy z rodziną lub na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

1. II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej.

3. Podstawowa wiedza o środkach unijnych na realizację projektów społecznych.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

6. Prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

2. Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.

3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.

4. Zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.

5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

7. Odwiedzanie rodzin zastępczych w miejscu ich zamieszkania.

8. Nawiązywanie kontaktu z rodzicami biologicznymi dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

9. Współpraca z sądem rodzinnym, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, policją, szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi.

10. Praca ze wszystkimi uczestnikami projektu i udział w większości zadań wspierających.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat

2. Umowa o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Zadaniowy czas pracy.

4. Miejsce pracy – siedziba PCPR w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24.

5. Część zadań będzie wymagać wykonywania czynności służbowych także poza siedzibą PCPR.

6. Rodzaj pracy – praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, systematyczności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań. Zadania na tym stanowisku wymagają wykonywania czynności na terenie Powiatu Wołowskiego, w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych oraz siedzibach podmiotów i instytucji, z którymi współpraca jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania rodziny zastępczej podlegającej opiece koordynatora. Praca wymaga dużej dyspozycyjności, ponieważ wykonywanie zadań może się wiązać z wyjazdami na spotkania i szkolenia w tym kilkudniowe, także poza terenem Powiatu Wołowskiego.

7. Praca na stanowisku koordynatora wykonywana będzie w ramach projektu unijnego w związku z czym konieczna będzie stała, terminowa i systematyczna współpraca z osobą odpowiedzialną za realizację projektu w celu prawidłowego dokumentowania wykonywanych czynności służbowych dla celów sprawozdawczości i monitoringu projektu.

8. Praca na stanowisku wiąże się z częstym kontaktem z ludźmi w związku z czym wymagać będzie od pracownika zatrudnionego na tym stanowisku kultury osobistej, odporności na stres, umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

 

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys – CV.

2. List motywacyjny.

3. Ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).

4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki w wykonywaniu zawodu psychologa.

5. Ksero świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia.

7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności na w/w stanowisku.

8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia.

9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.

10. Osoba niepełnosprawna może złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność z tym zastrzeżeniem, że stanowisko, którego dotyczy niniejszej ogłoszenie nie jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Dotyczy naboru na koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w pokoju nr 6- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 lub pocztą na adres: PCPR w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2018 o godz. 15.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do PCPR).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Kierownika PCPR w Wołowie.

Informacja o wynikach naboru, podana zostanie do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 24.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3