Wydrukuj artykuł

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Czwartek, 21 luty 2019

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1982), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 04 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

 

W powiecie wołowskim kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona   w dniach 19.02. do 01.03.2019 roku. Siedziba Starostwo Powiatowe w Wołowie  ul. Plac Piastowski 2 .

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest:

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień (oddelegowanego przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień).

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej organy te urzędują w jednym lokalu).

 

Kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają (zobowiązani do stawienia się są):

·         mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

·         mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

·         osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:

a.     zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b.    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

· kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

·         osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej i uzyskać jedną z nw. kategorii zdolności:


„A” ─ „zdolny do czynnej służby wojskowej”;

„B” ─ „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” ─  kategoria zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu                  zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia  badania;

„D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej”

„E” trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

 

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, lub „D”
do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że będą miały uregulowany stosunek o służby wojskowej.

Osoby wobec których, orzeczona zostanie kategoria zdrowia „B” nie będą posiadały uregulowanego stosunku do służby wojskowej (przeniesienia do rezerwy) do czasu uzyskania ostatecznego orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej,
kat. zdr. „A”, „D” lub „E”.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) ─ nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej, a ich dane zostaną wykreślone z ewidencji wojskowej. Również te osoby będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Powiatowa komisja lekarska wydaje orzeczenie o zaliczeniu do jednej z ww. kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład tej komisji. Skład orzekający komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może  odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim, może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

·         dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
─  celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),

·         posiadaną dokumentację medyczną ─ w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,

·         aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy ─ w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień,

·         dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki
─  w celu przedstawienia ich wojskowemu komendantowi uzupełnień.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych
z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej    w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie na kwalifikację wojskową przez Policję.