Wydrukuj artykuł

Nabór do prac w komisji konkursowej

Wtorek, 10 listopad 2015

Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 27 października 2015 r. otwartym konkursem ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2016 r. ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami), do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ww. konkursie.

 

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24).

3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

  1. Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
  2. Rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2016 r.”, do Biura Obsługi Klienta, pok. Nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
w terminie: do dnia 16 listopada 2015 roku, do godz. 15.45.

a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45

b)      lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.

 


Załącznik do ogłoszenia - formularz zgłoszeniowy kandydata