Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nabór do komisji konkursowej

Piątek, 09 grudzień 2016

Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.”, ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ww. konkursie.

 

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w   skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ,  (t. j.; Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
  3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

  1. ocena  formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. rekomendacja co do wyboru  oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) zgłaszającą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej –  realizacja zadania publicznego „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.”, do Biura Obsługi Klienta, pok. Nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
w terminie: do dnia 16 grudnia 2016 r., do godz.15.45:

a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45

b)      pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

Osoby wybrane do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.

 

formularz zgłoszeniowy

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 16
odwiedziny: 10785823

Informacja o finansowaniu projektu