Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Środa, 13 czerwiec 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego Uchwałą nr 180/574/18 ogłasza z dniem 08.06.2018r. otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu.

I. Rodzaje zadań.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań w zakresie:

1) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a.  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

(dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)

2) organizowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

2. Odbiorcami ostatecznymi projektu muszą być mieszkańcy Powiatu Wołowskiego.

 

3. Zadanie musi mieć charakter otwarty. Rekrutacja uczestników w ramach projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.

 

Na realizację zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zostały przeznaczone środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2. Dofinansowanie realizacji zadań nie może być przyznane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezłożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

6. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania.

7. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim poprzez:

1) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną (wraz                            z rodzajem i ilością godzin pracy),

2) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami (zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy, karty pracy, wolontariusz powinien mieć kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy, wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania ani osoba zatrudniona u oferenta na podstawie umowy                        o pracę lub umowy cywilnoprawnej).

8. Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

9. Łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON nie może przekroczyć   w przypadku:

1) kosztów osobowych administracji i obsługi zadania w tym np. kierowanie zadaniem, wykonywanie zadań administracyjnych i księgowych – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,

2) kosztów funkcjonowania  w części przypadającej na zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, internet, opłaty pocztowe, czynsz, co, materiały biurowe) - 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,

3) nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia -10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,

4) kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 2% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania.

10. Dotacja udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych itd.).

11. Dotacja nie może być przyznana oferentowi, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie:

1) z samorządu województwa na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) na innej podstawie określonej w ustawie, o której mowa w pkt 1, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

12. Szczegółowe zasady realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone                                               w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Wołowskim.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.      Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, o której mowa w punkcie III ust. 12, a kończy nie później niż do dnia 12 grudnia 2018 r.

2.      Zadanie powinno być wykonywane na terenie Powiatu Wołowskiego i skierowane do osób pochodzących z jego terenu.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 29.06.2018 r.  do godziny 15.00 w pokoju nr 1 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów. Oferta powinna być złożona na formularzu,o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.” z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres oferenta. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

3. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach; należy wypełnić wszystkie pola oferty; oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy.

4. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowę partnerską lub oświadczenie - w przypadku projektów składanych z udziałem partnera,

3) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS lub PFRON, podpisane przez osobę kierującą daną jednostką,

4) pełnomocnictwo - gdy oferta została sporządzona i złożona przez pełnomocnika.

5.      Oferty zawierające błędy formalne, nieuzupełnione w terminie 3 dni od daty doręczenia powiadomienia oraz złożone po terminie wskazanym w pkt V ust. 1 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.07.2018r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ocena złożonych ofert pod kątem wymogów, o których mowa w pkt V, zostanie dokonana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

3. Ocena merytoryczna złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wołowskiego.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Zarząd Powiatu Wołowskiego, który działając w imieniu Powiatu Wołowskiego zawiera z wybranymi oferentami umowę na realizację zadań.

5. Rozpatrywanie i ocena ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:

1) wartość merytoryczna (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

3) wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od Powiatu dotacji;

4) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Powiatem Wołowskim;

5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Wołowski w roku 2017 zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

W 2017 roku Powiat Wołowski na tego typu zadanie w ramach otwartego konkursu ofert przekazał dotację w wysokości 10.000,00 złotych.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 9930525

Informacja o finansowaniu projektu