Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nabór do komisji konkursowej

Wtorek, 29 październik 2019

Zarząd Powiatu Wołowskiego, w związku z ogłoszonym w dniu 29 października 2019 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r., ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.), do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych    w ww. konkursie.

 

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.
  2. Funkcję członka Komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac Komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24).
  3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

1)      ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

2)      rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.” do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. Nr 5), Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie: do dnia   6 listopada 2019 roku do godz. 15.45:

1)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45,

2)      lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.

 


Formularz ofertowy

 

Klauzula informacyjna

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 24
odwiedziny: 10889182

Informacja o finansowaniu projektu