Wydrukuj artykuł

Akredytacja

Piątek, 26 czerwiec 2020

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jako pierwsza placówka powiatowa, a zarazem piąta w województwie dolnośląskim otrzymała Akredytację dnia 9 lutego 2015 roku. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest na okres 5 lat.
Przed upływem tego okresu kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonych wymagań.

W tym roku przypadła piąta rocznica. W związku z powyższym, informujemy z dumą, że – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty decyzją
z dnia 12 czerwca 2020 roku został przyznany naszej placówce na kolejne 5 lat.

 

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty. Jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania
i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. Wejście na ścieżkę akredytacji, jest to równoznaczne z najwyższą jakością procesu edukacyjnego, który jest realizowany przez placówkę. Uzyskanie zewnętrznej akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone w systemie oświatowym wymagania
i przyjęte kryteria jakości określone w stosownym akcie prawnym.

 

Po spełnieniu wszelkich wymagań formalnych oraz przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego, w drodze Decyzji Administracyjnej Nr 18/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem placówki akredytacyjnej,
które z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dnia 25 czerwca 2020 r. odebrał Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski i Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  Pani Krystyna Adaśko.

 

Akredytacja stanowi ukoronowanie procedur ewaluacyjnych, stosowanych
w wołowskim ośrodku doskonalenia nauczycieli, mającym poczucie obowiązku rozliczania się ze swoich zobowiązań zawartych zarówno w normach prawa oświatowego oraz w misji placówki.