Wydrukuj artykuł

Aktywny Samorząd 2018

Poniedziałek, 19 luty 2018

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią programu,  można zapoznać się w witrynie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018r.:

1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A– likwidacja bariery transportowej:

–  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

b)  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–  Zadanie 2:  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:

–  Zadanie 2 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3 : pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku albo pod inną opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :
–  w szkole policealnej,

–  w kolegium,

–  w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym, lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a  także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,
ul. Inwalidów Wojennych 24 w terminach:

  1. Modułu I – od 4 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
  2. Modułu II:
    • Od 5 marca do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
    • Od 3 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Druki  wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’ obowiązujące w 2018r. są w przygotowaniu i będą dostępne w późniejszym terminie.