Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Informacja z sesji otwarcia ofert

Środa, 15 marzec 2017

 

 

Wykonawcy uczestniczący w przetargu

nieograniczonym pn. „Likwidacja barier

architektonicznych w Starostwie Powiatowym

w Wołowie poprzez budowę windy”

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.272.3.2017 Nazwa zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy”.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia złożonych ofert, Zamawiający przedstawia następujące informacje:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 384 331,83 PL (brutto).
  2. Zamawiający  informuje, że termin wykonania zamówienia nie podlega ocenie.
  3. Powiat Wołowski  informuje, że w dniu 14.03.2017r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Podatek

VAT

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

1.

Firma Handlowa „ARTMED”

J. Sienkiewicz,

A. Kęsy

Spółka Jawna

ul. Św. Antoniego 18 lok. 3,

97 – 200

Tomaszów Mazowiecki

304.067,28 zł

23%

374.002,75 zł

60 m - cy

do 31.10.2017r

2.

Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa

Paweł Rafalik

Kalinowo 86,

07 – 300

Ostrów Mazowiecka

312.000,00 zł

23%

383.760,00 zł

61 m - cy

do 31.10.2017r

3.

Seda Group

Sp. z o.o.

Rynek 25/7,

56 – 100 Wołów

384.793,53 zł

23%

473.296,04 zł

36 m - cy

do 31.10.2017r

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej", o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Rozdz. 14 ust. 1 SIWZ dopuszcza się złożenie dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, a w ślad za tym pocztą na adres wskazany w SIWZ.

STAROSTA WOŁOWSKI

Maciej Nejman

________________________

Kierownik Zamawiającego

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 61
odwiedziny: 9088511

Informacja o finansowaniu projektu