Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2018

Poniedziałek, 29 styczeń 2018

Kwalifikacja na terenie kraju trwa od 30 stycznia do 27 kwietnia. W powiecie wołowskim zostanie przeprowadzona w dniach 6 – 15.02 w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

Kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają między innymi mężczyźni urodzeni w 1999 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Uwaga - stawienie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe!


W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej i uzyskać jedną z niżej wymienionych kategorii zdolności:

- „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”;

- „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” ─ kategoria zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania;

- „D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie  pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej”

- „E” trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jak informuje Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie, osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek o służby wojskowej.

W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej  (kategoria zdolności „B”) nie przenosi się do rezerwy. Osoby te nie posiadają uregulowanego stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) ─ nie podlegają w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej. Również te osoby będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z w/wym. kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład tej komisji. Skład orzekający komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.


Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.


Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),

- posiadaną dokumentację medyczną ─ w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,

aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy ─ w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki - celu przedstawienia ich wojskowemu komendantowi uzupełnień.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 16
odwiedziny: 9872085

Informacja o finansowaniu projektu