Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Piątek, 05 maj 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na stanowisko - Psycholog

rodzaj umowy - umowa zlecenia

wymiar czasu pracy4 godziny tygodniowo

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe atuty kandydatów:

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 • odporność na sytuacje stresowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc psychologiczna dla rodzin / rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • pomoc dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • pomoc dla osób z problemami emocjonalnymi
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą z klientem
 • wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Pisemne oferty kandydatów zawierające:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne
 • oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego i ukończenia 18 roku życia

Wymienione dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „oferta pracy – Psycholog” należy składać w terminie do dnia: 31 maja  2017 r. do godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56 -100 Wołów. Liczy się data wypływu do Centrum.

 

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

I Etap: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

II Etap: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do PCPR w Wołowie po upływie wymienionego terminu lub aplikacje, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik PCPR w Wołowie, Małgorzata Tkaczyk tel. 071 389-53-00.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 58
odwiedziny: 9075309

Informacja o finansowaniu projektu