Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Poniedziałek, 10 kwiecień 2017

Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalisty do  przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

2. Forma zatrudnienia- umowa cywilno- prawna.

Przedmiotem  umowy jest realizacja przez Zleceniobiorcę programu korekcyjno- edukacyjnego w oparciu o wytyczne zawarte w:

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020
 • Wojewódzki Ramowy Program Korekcyjno- Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Wymagania dotyczące osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacyjny:

 • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi  w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi  przemoc w rodzinie (preferowane szkolenie- Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie metodą DULUTH);
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Wymagania dotyczące  realizacji Programu:

 • Łączny czas Programu powinien obejmować 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin spotkań indywidualnych z uczestnikami Programu.
 • Miejsce realizacji Programu  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
 • Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji dotyczącej realizacji Programu : listy obecności, sprawozdanie, udokumentowanie rozmów indywidualnych ze  sprawcą przemocy.
 • Termin realizacji: czerwiec 2017r. -  grudzień 2017r.

5. Oferta powinna ponadto zawierać:

 • Harmonogram realizacji programu
 • Wycenę realizacji przedmiotu zatrudnienia w przeliczeniu na 1 godzinę szkoleniową (zegarową). Podana kwota winna być kwotą brutto.

6. Kryteria oceny oferty:

 • doświadczenie,
 • cena.

7. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r., do godz. 12.00, osobiście lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych  24, 56-120 Wołów.

7. Inne informacje:

Wszelkie informacje dotyczące w/w naboru są udzielane pod numerem tel. 71-389-53-00 w. 19 w godzinach 7.30 – 15.30

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 70
odwiedziny: 8965505

Informacja o finansowaniu projektu