Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nie dla wypalania traw

Środa, 21 marzec 2012

W okresie wiosennym obserwujemy corocznie zwiększoną ilość pożarów związanych lub będących następstwem wypalania traw i pozostałości roślinnych na łąkach, w rowach i na nieużytkach rolnych. Niestety utrwalił się mit, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania, a pozostawiona na pniu lub skoszona, ale nie zebrana trawa, słoma hamuje wiosną tempo wzrostu młodych roślin. Nic bardziej mylnego. W płomieniach ognia niszczeniu ulegają nie tylko suche  trawy, ale również ich system korzeniowy, ginie flora, bakterie i grzyby, które powodują szybszą wegetację roślin. Ogień niszczy całe bogactwo przyrody. A przecież właśnie wiosną opuszczają swe kryjówki owady, budzą się z zimowego snu ssaki, przychodzą na świat zające, opuszczają zimowe legowiska jeże, ptaki budują gniazda.

 

Wiosenne wypalanie traw powoduje bezpowrotne zniszczenia w środowisku naturalnym, a ponadto:
• na skutek spalania do atmosfery przedostają się ogromne ilości dwutlenku węgla, tlenków azotu,
• dym ograniczający widoczność w pobliżu dróg stwarza  zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego,
• pożary często rozprzestrzeniają się na inne obszary, tereny leśne, budynki, instalacje
• w płomieniach ognia giną zwierzęta, czasami również ludzie,

 

Każdy taki pożar oprócz tego, że niszczy życie biologiczne i powoduje szkody materialne generuje również niczym nie uzasadnione dodatkowe obciążenie dla budżetu państwa związane z kosztami prowadzenia działań gaśniczych.

 

Przypominamy, że przepisy krajowe dotyczące środowiska, gospodarki gruntami oraz gospodarki leśnej generalnie zabraniają wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach.

 

1)  Ustawa o ochronie przyrody 
- w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
- zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejnych oraz trzcinowisk i szuwarów;
- kto wypala trawę na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych oraz  trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu, albo grzywny.

 

2)  Ustawa o lasach
w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, pożaru a w szczególności:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
- korzystanie z otwartego płomienia;
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

3)  Ustawa o płatnościach bezpośrednich od gruntów rolnych i akty wykonawcze 
osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej, „producentem rolnym”, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, 
utrzymaniem gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska jest:
- uprawa roślin lub ugorowanie - w przypadku gruntów ornych;
- koszenie trawy, co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym w przypadku łąk;
- wypasanie zwierząt w okresie wegetacyjnym traw - w przypadku pastwisk.
- łąki, pastwiska i ścierniska nie powinny być wypalane.

Plan działania ,,wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”, zawiera (…) charakterystykę gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Charakterystyka gospodarstwa rolnego pod względem stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, obejmuje  m.in.:
ocenę gospodarowania na użytkach zielonych: czy  przestrzegany jest zakaz wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin;
-  ochronę siedlisk przyrodniczych – czy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym ochroną prawna, a jeżeli tak, to czy w gospodarstwie rolnym są przestrzegane wymogi obowiązujące na obszarach objętych ochroną, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody
ocenę ochrony gleb - czy przestrzegany jest zakaz wypalania ściernisk, słomy oraz resztek próżniowych;

działalność rolnicza prowadzona jest zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej, wówczas gdy w gospodarstwie rolnym przestrzegane są wymagania w zakresie gospodarki na użytkach zielonych ochrony siedlisk przyrodniczych, ochrony gleb, co polega m.in. na:
przestrzeganiu zakazu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin;
-  przestrzeganiu wymogów obowiązujących na obszarach objętych ochroną prawną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;
- przestrzeganiu zakazu wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

 

Wypalenie traw jest więc nie tylko nieracjonalne, szkodliwe i niebezpieczne, ale także niezgodne z prawem. Warto o tym pamiętać. I warto zwracać na to uwagę  wszystkim osobom, które wypalają łąki i nieużytki rolne.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 42
odwiedziny: 11762408

Informacja o finansowaniu projektu