Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Z książką na każdy dzień”

Środa, 18 listopad 2020

Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju  złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn. Z książką na każdy dzień w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/Powiat Wołowski/Organizacje Pozarządowe/Ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego www.powiatwolowski.pl

Zgodnie z ust. 4 art. 19 a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 18 listopada 2020 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 25 listopada 2020 r.

 

Uwagi można składać:

–   listownie na adres Biuro Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Wołowie
pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

–  e-mail: promocja@powiatwolowski.pl.

 

Uwaga: decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania wiadomości e-maila.

 

 

 

Janusz Dziarski

Starosta Wołowski

 

Oferta

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 39
odwiedziny: 11450304

Informacja o finansowaniu projektu