Wydrukuj artykuł

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Czwartek, 14 maj 2020

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

 

Z formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Wnioski można składać do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.pl

 

Ze świadczenia skorzystać mogą:

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie: www.pfron.pl;

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

W dokumencie stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2020 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2020 roku pn.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” określono moduły, obszary i zadania programu oraz maksymalne kwoty pomocy finansowej i warunki przyznania pomocy.