Wydrukuj artykuł

Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze

Środa, 02 maj 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

Ø rodziny zastępczej niezawodowej,

Ø rodziny zastępczej zawodowej,

Ø rodziny zawodowej specjalistycznej,

Ø rodzinnego domu dziecka

dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych      z terenu Powiatu Wołowskiego.

 

Oferujemy:

Ø  pomoc finansową na utrzymanie dzieci,

Ø  pomoc prawną,

Ø  pomoc psychologiczną,

Ø  wsparcie koordynatora pieczy zastępczej,

Ø  szkolenia

Ø  inne formy wsparcia w zależności od potrzeb

rodziny i dziecka.

 

Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz rodzinnego domu dziecka otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

 

Rodzinie zastępczej może przysługiwać wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dzieci, pomoc w sytuacjach trudnych zdarzeń losowych, dodatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i inne.

 

Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 .

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ABY ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

1.        dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

2.        nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3.        wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4.        nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

5.        są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami              o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6.        przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

7.        zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji            i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

8.        nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

Telefon kontaktowy: 71-389-53-00 w.19