Wydrukuj artykuł

Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Razem wygramy"

Poniedziałek, 08 październik 2018

Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Razem wygramy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Beneficjent: Powiat Wołowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Finansowanie projektu: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

 

Wartość projektu: 1 594 263,60 zł

Kwota dofinansowania: 1 513 863,60 zł

Wkład własny: 80 400,00 zł

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-12-31

 

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego

 

Zadania projektu:

 

1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy w ramach szkoleń/kursów, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb – szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy – warsztaty/zajęcia grupowe dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Warsztat "Świat dziecka" podniesie kompetencje wychowawcze opiekunów zastępczych, poszerzy wiedzę nt. funkcjonowania dziecka, które mają pod opieką, nabędzie umiejętności udzielania im wsparcia oraz usprawni komunikację w rodzinie. Warsztaty dedykowane dla rodziców zatępczych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w wychowaniu i porozumiewaniu się ze swoimi podopiecznymi.

Tematyka zajęć: Rodzina – rola rodzica, style wychowania, postawy rodzicielskie. Błędy wychowawcze – błędy popełniane przez rodziców, przemocowe zachowania. Budowanie relacji dorosły – dziecko – wyrażanie uczuć, oczekiwań, granic, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania itp. Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji miedzy dziećmi – "rodzeństwo bez rywalizacji". Kolejny temat to Wychowywanie nastolatka – problemy okresu dorastania, niepożądane i pożądane postawy rodzicielskie w okresie dorastania dziecka. Zagrożenia współczesnej młodzieży – sekty, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków/dopalaczy, nikotynizm, zabużenia odżywiania, depresje.

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia:

Zajęcia z doradcą zawodowym – poradnictwo zawodowe, diagnoza kompetencji, pomoc w wyborzez zawodowej ścieżki kariery.

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych – poświęcone nabywaniu umiejętności społecznych prowadzonych przez trenerów; działania: spotkania integracyjne, gry edukacyjne, nauka komunikacji interpersonalnej, nauka samodzielności, nauka sprawnego funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Wyjazdowe zajęcia socjoterapeutyczne – wdrażanie dzieci do pracy nad własnym rozwojem, umiejętnością rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z przykrymi uczuciami, rozpoznawanie i panowanie nad emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje siły, kształtowanie prawidłowego komunikowania się, asertywności, nauka higieny i zdrowego trybu życia, rozwijanie naturalnych zdolności dziecka, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka technik relaksacji, gry i zabawy.

Gra symulacyjna „Krok w przyszłość” Uczestnicy podzieleni na zespoły, przechodzą poszczególne etapy gry, zdobywając doświadczenie, umiejętności, wiedzę i informacje potrzebne na rynku pracy, ucząc się jednocześnie współzawodnictwa i współpracy oraz włączając we wspierającą sieć społeczną.

4. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia:

Arteterapia – warsztaty uwzględniający potrzebę wyrażania siebie, swoich emocji poprzez szeroko rozumianą sztukę (np. muzykoterapia, bajkoterapia), mają charakter terapeutyczny, wykorzystuje do celów leczniczych różne formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Obniża u uczestników projektuponiżej 15 r.ż. napięcie i pozwala nazwać problem.

Wyjazd socjoterapeutyczny – wdrażanie dzieci do pracy nad własnym rozwojem, umiejętnością rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z przykrymi uczuciami, rozpoznawanie i panowanie nad emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartościoraz wiary w swoje siły, kształtowanie prawidłowego komunikowania się, asertywności, nauka higieny i zdrowego trybu życia, rozwijanie naturalnych zdolonści dziecka, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka technik relaksacji, gry i zabawy.

5. Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, m.in. w zakresie prawa rodzinnego – zatrudnienie prawnika w ramach umowy zlecenia.

6. Finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej – w ramach zadania rodziny zastępcze mogą skorzystać z pomocy specjalistów: logopedy, psychologa, neurologa dziecięcego, psychiatry dziecięcego, socjoterapeuty, fizjoterapeuty, rehabilitanta, pedagoga oraz z zajęć wyrównawczych (korepetycje).

7. Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – wsparciem terapeutycznym objętych zostanie 5 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu wołowskiego.

8. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia – forma pomocy psychologicznej, udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

9. Poradnictwo psychologiczne - poradnictwo psychologiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – zatrudnienie 3 psychologów w ramach umowy zlecenia.

10. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jako element projektu. W ramach zadania PCPR zatrudni na pełny etat do projektu 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 2 w ramach umowy zlecenia.

 

 

 

 

Przygot.: Małgorzata Tkaczyk – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie