Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Program ochrony środowiska

Poniedziałek, 10 lipiec 2017

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Wołowskiego

z dnia 11.07.2017 r.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, w związku z art. 54 ust. 2 oraz art. 39 – 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie opublikowany został projekt „Programu ochrony środowiska lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektami dokumentów oraz dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,      56 – 100 Wołów w godzinach pracy urzędu, tj. pomiędzy godz. 7.45 – 15.45.

Ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 11.07.2017 r. do dnia 01.08.2017 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Wołowskiego.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 39
odwiedziny: 9085846

Informacja o finansowaniu projektu