Wydrukuj artykuł

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE INWESTYCJI, ZMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I DRÓG

Poniedziałek, 16 marzec 2020

Bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych I Dróg zostaje wstrzymana.

 

Wszystkie sprawy związane z:

1)      wydawaniem decyzji administracyjnych na:

a)      lokalizację urządzeń obcych (instalacji),

b)      lokalizację zjazdów,

c)       zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego,

d)      zajęcie pasa drogowego w celu wykonania zjazdów,

e)      zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy,

f)       zajęcie pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe, stoiska handlowe,

2)      opiniowaniem projektów organizacji ruchu przy wykonywaniu robót w pasie drogowym,

3)      wydawaniem zezwoleń na korzystanie z przystanków na drogach powiatowych,

4)      wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w powiecie wołowskim,

5)      wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi,

6)      prowadzeniem spraw w zakresie odszkodowań w związku ze szkodami powstałymi na drogach powiatowych,

 

będą załatwiane drogą elektroniczną (e-puap, e-mail), drogą pocztową oraz telefonicznie.

 

Porady, wyjaśnienia i informacje w prowadzonych sprawach udzielane są telefonicznie pod numerami:

71 380 59 36 – Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg

71 389 47 25 – Referat Utrzymanie Dróg (bieżące reagowanie w terenie na wnioski mieszkańców i zdarzenia losowe)

 

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie www.bip.powiatwolowski.pl, w zakładce załatwianie spraw.