Wydrukuj artykuł

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Poniedziałek, 16 marzec 2020

Informacja Wydziału w zakresie:

- sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, zgodnie z obowiązującymi ustawami i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

- dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

- etapu załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale

Odbywać się będzie drogą telefoniczną i mailową:

- numery telefonów znajdują się  na stronie www.bip.powiatwolowski.pl

- adres e-mail architektura@powiatwolowski.pl


- udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale  Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu w Starostwie po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

 

Sprawy realizowane przez Wydział w szczególności:

- pozwoleń na budowę ,

- decyzji zatwierdzającej projekt budowlany,

- przeniesienia pozwolenia na budowę ,

- uchylanie pozwolenia na budowę,

- zmiana pozwolenia na budowę ,

- pozwolenie na rozbiórkę,

- wnoszenie sprzeciwu odnośnie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,

- wnoszenie sprzeciwu odnośnie zmiany sposobu użytkowania.

- rozstrzygających o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

- zgłoszenia wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania robót objętych wydanym uprzednio pozwoleniem na budowę lub rozbiórkę,

- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku

- występowanie w przypadkach szczególnie uzasadnionych do właściwego ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych

- wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej domów jednorodzinnych przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe

Realizowane będą bez kontaktu osobistego. Wnioski, pisma, odwołania oraz inną korespondencję składać należy drogą pocztową lub przez e-PUAP.

 

Wszystkie wzory druków dostępne są na stronie www.bip.powiatwolowski.pl, w zakładce załatwianie spraw