Wydrukuj artykuł

Stanowisko Rady Powiatu Wołowskiego

Czwartek, 16 maj 2013

S T A N O W I S K O  Nr 2/2013

Rady Powiatu Wołowskiego

z dnia 8 maja 2013 r.

 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 53/1 AM 22 o pow. 0,2981 ha położonej w Wołowie na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  w Wołowie.

Na podstawie § 35 ust 2 uchwały Rady Powiatu Wołowskiego Nr XXVII/159/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołowskiego,

 

Rada Powiatu wyraża aprobatę dla działań Zarządu Powiatu Wołowskiego zmierzających do  oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, na okres 99 lat nieruchomości  oznaczonej jako działka nr  53/1 AM 22 o pow. 0,2981 ha położonej w Wołowie, na rzecz Stowarzyszenia  Osób Niepełnosprawnych  w Wołowie.

 

U z a s a d n i e n i e

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, nr KRS: 0000134574,  wystąpił z wnioskiem o przekazanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat działki nr 53/1 AM 22 o pow. 0,2981 ha położonej w Wołowi, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00039112/1.

Stowarzyszenie Osób Niepełnoprawnych w Wołowie jako organizacja pożytku publicznego deklaruje realizację na ww. działce inwestycji pn: Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczo-Wychowawczy „Niezwykła Kraina”, w którym planuje prowadzić działalność charytatywną, opiekuńczą, leczniczą, kulturalną, oświatową i wychowawczą.

Po wybudowaniu obiektu Stowarzyszenie planuje utworzenie w nim domu opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych. W zależności od sytuacji finansowej będzie to dom rodzinny  dla osób niepełnosprawnych lub placówka umożliwiająca przyjęcie większej liczby osób niepełnosprawnych.

 

Kolejnym etapem będzie zapewnienie opieki, rehabilitacji, dziennego pobytu dla osób  niepełnosprawnych dorosłych, niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Planowane jest zorganizowanie sal terapeutycznych, rehabilitacyjnych, świetlic terapeutycznych, gabinetów specjalistycznych, sal dziennego pobytu.

 

Stowarzyszenie deklaruje następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy:

- prace  projektowe -  2013 r.

- rozpoczęcie budowy - 2014 r.

- zakończenie  budowy - 2022 r.

 

Środki na budowę Ośrodka „Niezwykła Kraina” będą pochodzić z:

- zbiórek  publicznych  na terenie kraju i zagranicą,

- imprez charytatywnych ,

- 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych,

- darowizn od osób fizycznych,

- darowizn od osób prawnych,

- źródeł  publicznych, w tym PFRON  i środków z funduszy  europejskich .

 

Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu tj.:

-  art. 4 ust. 1 pkt 5 i 10, art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późn. zm.),

-  art. 25b i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

-  § 2 ust.1 oraz 2 pkt 1 i 2  uchwały Nr XV/149/2000 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność  Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr  33, poz. 593 z późn. zm.) oraz realizując   Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania   wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych  (M.P. z 2012 r. , poz.  991),

-  Zarząd Powiatu Wołowskiego zamierza oddać działkę o nr 53/1 AM 22 o pow. 0,2981 ha położoną  w Wołowie w użytkowanie wieczyste,  na okres 99 lat, w trybie bezprzetrgowym dla organizacji pożytku publicznego -  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

 

Przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest specyficznym dla polskiego prawa cywilnego prawem podmiotowym dotyczącym nieruchomości gruntowej. Zgodnie z  treścią  art. 233  Kodeksu cywilnego w granicach, określonych przez ustawy i zasady  współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Użytkowanie wieczyste jest prawem czasowym, albowiem może być ustanowione najwyżej na okres 99 lat, a wyjątkowo na okres krótszy, ale co najmniej na 40 lat. Istotnym skutkiem  związanym z ustanowieniem użytkowania wieczystego jest powstanie odrębnej własności  budynków. Użytkowanie wieczyste jest prawem celowym w tym znaczeniu, iż w umowie notarialnej ustanawiającej to prawo powinien być określony sposób korzystania z gruntu . Z reguły    zagospodarowanie polega na wzniesieniu na tym gruncie budynków lub innych urządzeń. Skutki  niewykonania tego obowiązku mogą być różne, od nałożenia na użytkownika wieczystego  dodatkowej opłaty rocznej  lub rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Szczegółowe uregulowania dotyczące wygaśnięcia lub rozwiązania umowy przed upływem okresu ustalonego w umowie zawiera Dział II,  rozdział  3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, natomiast kwestie dotyczące ustalenia sposobu i terminów zagospodarowania  nieruchomości gruntowych znajdują się w Dziale II, rozdział 7 wyżej cytowanej ustawy. Ponieważ użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej (w tym wypadku Powiatu Wołowskiego) użytkownik wieczysty będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz właściciela opłat z tego tytułu. W tym przypadku Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie będzie obciążone następującymi opłatami:

-  pierwsza opłata wynosi 15 % ustalonej wartości nieruchomości – wynika ona z uregulowań wprowadzonych w § 6 uchwały Nr XV/149/2000 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność  Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz.Woj. Dolnośl. Nr  33, poz. 593 z późn. zm.),

- opłata roczna, ustalana w umowie według stawek procentowych, uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, w przedmiotowym przypadku, jeżeli nieruchomość oddana jest na działalności charytatywną oraz niezarobkową działalność: opiekuńczą, leczniczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą, naukową stawka wynosi 0,3 %  wartości rynkowej nieruchomości, zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 3 ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

W celu określenia opłat i należności z tytułu użytkowania wieczystego rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Helena Kolany dokonała oszacowania wartości planowanej do przekazania nieruchomości   na kwotę: 132 267 zł, zatem pierwsza opłata z tytułu oddania  gruntu w użytkowanie wieczyste dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie wyniosłaby 19 840.05 zł + obowiązujący podatek VAT, natomiast opłata roczna wnoszona do 31 marca każdego roku  - 396,80 zł + obowiązujący podatek VAT.

Ponieważ opłaty roczne są pochodną wartości nieruchomości, mogą one być aktualizowane (nie częściej niż raz na 3 lata), jeżeli wartość nieruchomości zmieni się.

Ścisły związek z możliwością oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na określony cel,  oraz zastosowania określonej stawki procentowej - ma funkcja i przeznaczenie gruntu w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

W przypadku działki nr 53/1 AM 22 położonej w Wołowie, teren został oznaczony w miejscowym planie gospodarowania przestrzennego symbolem UZ (uchwała XXVI/186/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2004 r.);

-  funkcja wiodąca   terenu: usługi zdrowia i opieki społecznej;

-  za zgodne z funkcja wiodącą uznaje się lokalizację obiektów usługowych związanych  z usługami zdrowia i opieki społecznej;

- za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację innych obiektów usług publicznych, lokalizację obiektów pomocniczych, lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi.

 

Działka nr 53/1 AM 22 położona w Wołowie wpisuje się w obwarowania określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Działalność statutowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie związana z projektowaną inwestycją Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczego  „Niezwykła Kraina” rokuje wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem i celem   nakreślonym przez zarząd Stowarzyszenia. Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie jest  przykładem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom mieszkającym na terenie  naszego powiatu. Biorąc również pod uwagę uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wsparcie Powiatu Wołowskiego poprzez bezprzetargowe przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie skutecznie pomoże w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszcza możliwość oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej jeżeli jest ona przekazywana osobom fizycznym lub osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Warunki przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zostaną zawarte w umowie notarialnej  zgodnie z treścią przepisów art. 232 -  art. 243  Kodeksu cywilnego oraz Działu II, rozdział  3 oraz  7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.