Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Szukają kandydatów na rodziny zastępcze

Wtorek, 10 październik 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

- rodziny zastępczej niezawodowej,

- rodziny zastępczej zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

- zawodowej specjalistycznej,

- rodzinnego domu dziecka

dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wołowskiego.

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które w sytuacji braku możliwości zapewnienia mu właściwej opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych, nie ma możliwości zostać adoptowanym, a marzy o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Placówki opiekuńczo - wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. Dlatego dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – namiastka własnego domu i naprawdę kochające bliskie osoby.


JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ABY ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

- wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

- przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Osoby, które podejmują się zawodowo prowadzeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka otrzymują dodatkowo wynagrodzenie za pracę. Rodzinie zastępczej może przysługiwać wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dzieci, pomoc w sytuacjach trudnych zdarzeń losowych, dodatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i inne. Ponadto każdej rodzinie zastępczej zapewniana jest według potrzeb pomoc m.in.: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego czy radcy prawnego.

Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

Tel. : 71-389-53-00 w.19

 

 


 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 30
odwiedziny: 9183353

Informacja o finansowaniu projektu