Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ważna informacja dla hodowców trzody

Poniedziałek, 19 luty 2018

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ Z TERENU POWIATU WOŁOWSKIEGO!


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że dnia 13 lutego 2018 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Zapisy ww. rozporządzenia będą obowiązywać od dnia 28 lutego 2018 r. i będą dotyczyć wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego - nawet osób utrzymujących 1 świnię lub 1 świnkę wietnamską.

Nowe wymagania to:

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

- utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

- zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym,

- sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

- używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

- karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

- zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

- wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

- bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Jednocześnie ZAKAZUJE SIĘ:

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

- wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”;

Wyżej wymienione zapisy oznaczają, że rolnik będzie musiał spełnić te wymogi, albo zrezygnować z produkcji świń.

Zmiana prawa spowodowana jest zwiększoną ilością nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń. Aktualnie wirus ASF został wykryty na terenie 4 województw (podlaskie, lubelskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie). Z tego powodu ważne jest, aby działanie hodowców i inspekcji weterynaryjnej wyprzedziło pojawienie się wirusa na nowych terenach -

prewencja jest zawsze skuteczniejsza i mniej kosztochłonna niż zwalczanie choroby w ognisku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że począwszy od marca 2018 r. rozpoczną się kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną - w trakcie ich trwania odwiedzone zostaną WSZYSTKIE gospodarstwa, nawet te, które utrzymują 1 szt. świni.

W trakcie pierwszej wizyty Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdzi czy gospodarstwo może dostosować się do wymogów bioasekuracji, czy też nie. Wyda decyzję administracyjną nakazującą dostosowanie się do nowych zasad i określi czas jej realizacji. Służby weterynaryjne skontrolują wykonanie zaleceń i jeżeli gospodarstwo nie wprowadzi wszystkich wymogów – wydadzą nakaz likwidacji stada i zakaz chowu świń w gospodarstwie.

W trakcie kontroli sprawdzane będzie również czy w gospodarstwie prowadzona jest księga rejestracji stada świń, a jeżeli tak to, czy jest ona prowadzona prawidłowo. Kontroli podlegać będzie również zgodność danych, jakie posiada na temat liczebności stada świń Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze stanem faktycznym stwierdzonym w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 9704163

Informacja o finansowaniu projektu