Wydrukuj artykuł

Wykaz nieruchomości

Czwartek, 26 marzec 2020

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, został wywieszony wykaz dot. części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, oznaczonej jako działki gruntu nr:

- 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376),

- 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb),

- 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb),

- 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha),

położonej w obrębie Brzeg Dolny - miasto, gm. Brzeg Dolny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00041743/0, przeznaczonej w planie miejscowym na tereny przemysłu, bazy i składy. Powyższy wykaz także został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej  http://bip.powiatwolowski.pl/ oraz został przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

Starosta Wołowski

Janusz Dziarski

 

 

 

Wykaz

 

Zarządzenie