Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Zapytanie ofertowe - dogoterapia

Wtorek, 07 sierpien 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące  prowadzenia  zajęć specjalistycznych w zakresie dogoterapii w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkól Specjalnych nr 4  w Wołowie

I. Zamawiający

Powiat Wołowski , Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 9880219208

 

II. Tytuł projektu

„Indywidualizacja nauczania  - szansą na lepszy rozwój”

 

III. Program, Priorytet, Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych w zakresie dogoterapii w roku szkolnym 2012/2013  w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie. Zajęcia prowadzone będą  dla  łącznie 6 uczniów w dwóch grupach, w łącznym  wymiarze 60 godzin. Za 1 godzinę przyjmuje się na potrzeby niniejszego postępowania godzinę zajęć specjalistycznych trwającą 60 minut.

 

V. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 09.06.2013 r.

 

VI. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie,
 2. Uprawnienia pedagogiczne,
 3. Ukończony specjalistyczny kurs uprawniający do samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie dogoterapii,
 4. Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu dogoterapii,
 5. Psa terapeutycznego odpowiednio przeszkolonego, posiadającego aktualne szczepienia.

Zastrzega się udziału w zajęciach psów nie dedykowanych do dogoterapii, tj. psów obronnych, stróżujących, bojowych

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty).

 

 

VIII.  Opis sposobu obliczania ceny

Cena  oferty, tj. stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń:

 • Cenę oferty, określoną w formularzu ofertowym  jako stawkę za 1 godzinę, należy podać jako cenę brutto, z wyszczególnieniem stawki należnego podatku VAT (jeżeli dotyczy),
 • Cenna winna być wyrażona w PLN i winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zadania, a także ewentualne koszty pracodawcy,
 • Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • Podana w ofercie Wykonawcy stawka wynagrodzenia za 1 godzinę jest ceną ryczałtową           i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

 

IX. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane  z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dogoterapeuty i psa) oraz doświadczenie w przedmiotowym zakresie. Kopie dokumentów oferent poświadcza za zgodność z oryginałem.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę  i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

X. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium jakim jest cena (wartość brutto wyrażona  w PLN) za 1 godzinę zajęć.  Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę (załącznik nr 2)  z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w  kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2012 r.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • listownie na adres : Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów          z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe dotyczące  prowadzenia  zajęć specjalistycznych w zakresie dogoterapii w roku szkolnym 2012/2013       w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkól Specjalnych nr 4  w Wołowie”,
 1. osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe dotyczące  prowadzenia  zajęć specjalistycznych w zakresie dogoterapii w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkól Specjalnych nr 4  w Wołowie”.

 

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefonicznie).

 

 

XIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Alicja Kamecka: e-mail: alicja.kamecka@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 13

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 36
odwiedziny: 10878172

Informacja o finansowaniu projektu