Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

Środa, 22 marzec 2017

I. Zamawiający

Powiat Wołowski , Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP 9880219208,

reprezentowany przez Panią Beatę Borowską – Podsiadła – Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

 

Realizator projektu - Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul. 1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny.

 

II. Tytuł projektu

„Nowa perspektywa lepszy start”.

 

III. Program, Oś priorytetowa, Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przewóz wychowanków MOW nr 1 w Brzegu Dolnym i MOW nr 2 w Godzięcinie na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach realizacji projektu „Nowa perspektywa lepszy start” (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób).

 

Cała treść zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 69
odwiedziny: 9088531

Informacja o finansowaniu projektu