Wydrukuj artykuł

Fundusz Pożyczkowy

Poniedziałek, 03 styczeń 2011

 
 

   
   
 

 Pożyczki udzielane przez Subregionalny Fundusz Pożyczkowy współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Od 5 kwietnia 2007r, w oparciu  o współpracę Powiatu Wołowskiego z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, w  Starostwie Powiatowym w Wołowie działa  Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego  „Dolny Śląsk”. 

Fundusz przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców (czyli zatrudniających do 50 osób), którzy opracowali strategię działania i chcą uzyskać pożyczkę na rozwój swojej działalności, jednak z różnych powodów nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego (brak historii kredytowej, zbyt krótkie istnienie na rynku czy niewystarczające środki finansowe). Warto podkreślić, że pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe, a jej maksymalna kwota to 120 tys. zł. Oprocentowanie w skali roku wynosi przeciętnie 7-8%, jednak określane jest każdorazowo indywidualnie.

Fundusz powstał w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, a jego kapitał, 10 mln zł., w 75% sfinansowany został przez Unię Europejską. W Powiecie Wołowskim ponad 95% podmiotów gospodarczych zatrudnia do 9 osób, w pełni zasadne jest więc podejmowanie działań, które mogą przynieść wymierne korzyści małym, często rodzinnym firmom. Bez wątpienia wspólna inicjatywa Powiatu Wołowskiego i Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości daje perspektywę ożywienia życia gospodarczego i powstania nowych lub zachowania obecnych miejsc pracy.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą zapraszamy więc do wizyty w Starostwie. Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego znajduje się na II piętrze, pokój nr 28, i jest prowadzony przez Katarzynę Jankowską – tel. (071) 380 5924, e-mail: fundusz@powiatwolowski.pl. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje nt. zasad udzielania pożyczek oraz niezbędne formularze.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy DOLNY ŚLĄSK

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "DOLNY ŚLĄSK", jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców w szczególności z województwa dolnośląskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska (dzięki dofinansowaniu Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "DOLNY ŚLĄSK" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa), Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF-y usytuowane są na terenach powiatów części województwa dolnośląskiego.

Oferta Funduszu "DOLNY ŚLĄSK", jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

Kto może otrzymać pożyczkę:
 1. zatrudniający do 50 pracowników
 2. mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego
 3. działający co najmniej 3 miesiące
 4. posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 5. mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 6. działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna
Jaką pożyczkę można otrzymać:
 1. cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 2. kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 120 tys. zł
 3. okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 4. wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 5. oprocentowanie: pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie do 3,0 punktów procentowych marży w stosunku rocznym. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie. Wysokość stopy referencyjnej ogłaszana jest przez KE i publikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej
 6. prowizje i opłaty: od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia
 7. zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie
Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:
 1. ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 2. minimalny wkład własny
 3. elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 4. uproszczona procedura