Menu lewe

Biuro Rzeczy Znalezionych

Adresownik

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Szkoły

Jednym z ważniejszych zadań powiatu jest edukacja. Powiat jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz innych placówek o charakterze ponadgminnym.

 

 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

 


Plac Jana III  Sobieskiego 2

 

56 - 100 Wołów

 

tel/fax 71 389-27-59

 

email:sekretariat@lowolow.pl, lowolow@o2.pl

 

Dyrektor: Halina Łosiewicz

 

strona: www.lowolow.pl

 

 

Misja szkoły:
Tworzymy bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym młodzi ludzie mogą realizować swoje   marzenia. 

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 
ul. T.Kościuszki 27

 

56 - 100 Wołów

 

tel/fax 71 389 26 69, 71 389 35 44, 71 389 53 30

email: zs.dwl@neostrada.pl

Dyrektor: Barbara Żeliźniak

 

strona: http://zswolow.pl

 

 

 

 

1. Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (szkoła młodzieżowa)

2. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

3. Liceum Ogółnokształcące dla Dorosłych

4. Warsztaty Szkolne ze Stacją Kontroli Pojazdów

5. Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. B i T

6. Internet i stołówka

Oferta edukacyjna szkoły obejmuje takie kierunki jak: agrobiznes, ekonomia, informatyka, architektura krajobrazu, technologia żywienia, handel, mechanika, logistyka.

Priorytetowym  celem szkoły jest wszechstronny rozwój  uczniów poprzez realizację innowacyjnych programów i metod nauczania, współpracę z instytucjami na rynku krajowym i zagranicznym, udział uczniów w projektach edukacyjnych (w tym współfinansowanych przez UE), konkursach, zawodach i olimpiadach a także imprezach, uroczystościach i akcjach społecznych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Potwierdzeniem powyższych działań są liczne certyfikaty, nagrody, medale, dyplomy, stypendia, wyróżnienia, podziękowania i gratulacje za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej, sportowej oraz edukacji społeczno-patriotycznej uzyskiwane przez Szkołę oraz uczniów i nauczycieli.

Misją szkoły jest wyposażenie uczniów w kluczowe i uniwersalne umiejętności, co zawarte jest w haśle promocyjnym szkoły: „U nas dostaniesz Kompetencje, Operatywność , Doświadczenie na przyszłość”.3. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

 

ul. Spacerowa 1                                                                       

 

56 - 100 Wołów

 

tel./fax 71 389 28 24

 

email: zszwolow@neostrada.pl

 

Dyrektor: Henryka Przybyłowicz

 

strona: www.zszwolow.edupage.org

 

 

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą:

 

1. Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich

Kształcenie w zawodach:

-  technik budownictwa,

-  technik organizacji reklamy,

-  technik obsługi turystyczne,

-  technik hotelarstwa,

-  technik organizacji usług gastronomicznych,

-  kelner,

-  technik handlowiec.

 

Praktyki w renomowanych zakładach pracy we Wrocławiu. Nauka kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Kształcenie w zawodach:

-  sprzedawca,

-  kucharz małej gastronomii,

-  ślusarz,

-  mechanik pojazdów samochodowych,

-  inne zawody w oddziałach  wielozawodowych.

 

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym.

 

 

4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

 

ul. Inwalidów Wojennych 10                                             

 

56 - 100 Wołów

 

tel. 71 389 2608

 

fax 71 389 5968

 

email: zss.w@powiatwolowski.pl

 

Dyrektor: Mieczysław Jończyk

 

strona: www.zss.wolow.szkolnastrona.pl

 

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakwalifikowaną do tego typu kształcenia przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne lub inne placówki specjalistyczne.


W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie wchodzą:

Szkoła Podstawowa – 6-letnia z oddziałem przedszkolnym dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

Gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (3 – letni okres kształcenia)

- Gimnazjum Specjalne nr 5 w Wołowie

- Młodziezowy Ośrodek Socjoterapi w Wołowie


Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim. 2 lub 3 –l etni okres kształcenia; klasy wielozawodowe: stolarz, ślusarz, piekarz, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym o 3 –letnim okresie kształcenia. Umiejętności z zakresu gastronomii, ogrodnictwa.

Oddziały rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim od 6 do 25 roku życia.

Szkoła zapewnia dowóz na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich własnymi samochodami  dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. W szkole istnieje możliwość korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej. Uczniowie i ich opiekunowie mają zapewnione bilety na dojazd do  i ze szkoły.

 

 

5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu


ul. Mickiewicza 1

 

56 - 100 Lubiąż

 

tel./fax  71 389 72 14

 

email: zsslubiaz@op.pl

 

Dyrektor: Henryka Rewak

 

strona: www.zss-lubiaz.pl


 

Zespół Szkół Specjalnych został powołany  w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego dla młodocianych pacjentów Wojewódzkiego Szpital Psychiatrycznego w Lubiążu. Uczniowie uczęszczający do szkoły  realizują obowiązek szkolny,  na wszystkich poziomach edukacyjnych tj. szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.  Zespołu Szkół Specjalnych swoją siedzibę posiada  w obrębie  szpitala.


Placówka umożliwia wychowankom kontynuację  nauki  oraz możliwość nadrabiania zaległości edukacyjnych. W placówce  oprócz zajęć gabinetowo -lekcyjnych  prowadzone są także zajęcia  wychowawcze w ramach Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych,  na których nauczyciele wychowawcy realizują  program  wychowawczy  z pacjentami po południu i w dni wolne od zajęć lekcyjnych.
Wszyscy uczniowie  szkoły to pacjenci skierowani  do szpitala na mocy postanowienia sądu o zastosowaniu środka leczniczego w oddziałach sądowych o wzmocnionym zabezpieczeniu.
Uczniami  placówki są dzieci i młodzież o szerokim spektrum problemów zdrowotnych jak i pod względem funkcjonowania w społeczeństwie. Do najczęściej  występujących deficytów zaliczyć należy: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, agresję, depresję, deficyt umiejętności społecznych, minimalizm celów życiowych, porzucenie nauki, upośledzenia  umysłowe.

 

 

6. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym


ul. 1-go Maja 1a                                                                         

56-120 Brzeg Dolny

 

Szkoły w obrębie Zespołu:

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Komisji Edukacji Narodowej

 

tel./fax  713195090 lub 713195894

 

email: zsz.biuro@brzegdolny.pl

 

Dyrektor Małgorzata Staniszewska

 

strona: www.zsz.brzegdolny.pl

 

Profil/oferta Szkoły

 

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)

- Profil matematyczno - przyrodniczy

- Profil matematyczno - lingwistyczny

Technikum (4-letnie)

- Specjalność – technik informatyk,

- Specjalność – technik ekonomista

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) - wielozawodowa
–kształcenie w zawodach:
sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, piekarz, fryzjer, elektryk, operator urządzeń przemysłu chemicznego, elektromechanik i innych 

Hasło: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BRZEGU DOLNYM SZKOŁĄ DLA KAŻDEGO

Misja szkoły
Zespół Szkół Zawodowych to Szkoła z 60-letnią tradycją, która wychowała pokolenia młodzieży powiatu wołowskiego. Jej głównym celem jest wszechstronny rozwój ucznia,  z uwzględnieniem jego zdolności. Dbamy o wysoki poziom nauczania i ciągłe doskonalenie profesjonalnej kadry pedagogicznej. Jesteśmy otwarci na aktywny udział rodziców w życiu Szkoły oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

 

7. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

 

ul. 1 - go Maja 21                                                    

 

56 - 120 Brzeg Dolny

 

tel. 71 319 51 79

fax 71 319 51 79

 

email: sosw_bd1@wp.pl

 

Dyrektor Beata Borowska - Podsiadła

 

strona www.zpr.brzegdolny.pl

 

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych jest placówką całodobową i całoroczną.


W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych wchodzi:
1.    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
Do placówki dzieci i młodzież przyjmowane są na wniosek rodzica / prawnego opiekuna oraz na mocy postanowienia Sądu.
2.    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.
Do placówki dzieci i młodzież przyjmowane są na mocy postanowienia Sądu.

W ramach Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego funkcjonuje:
1.    Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami terapeutycznymi i resocjalizacyjnymi,
2.    Gimnazjum Specjalne z klasami terapeutycznymi i resocjalizacyjnymi.

 

 

8. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym

 

ul. Wilcza 10

56 - 120 Brzeg Dolny

tel. 71 319 98 28

 

email: lobrzegdolny@poczta.onet.pl

 

Dyrektor Piotr Smelkowski

 

strona www.pzs.brzegdolny.pl

facebook https://www.facebook.com/pzsbrzegdolny

 

 

Powiatowy Zespół Szkół oferuje uczniom powiatu wołowskiego kształcenie na dwóch poziomach - gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

 

Opis


PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 jest najmłodszym składnikiem PZS-u - powstało w 2008 roku. Od tej pory corocznie szkoła otwiera dwa oddziały (klasy pierwsze), które realizują podstawę programową przyjętą w całym kraju, aczkolwiek kusi ono każdorazowo w zbogaceniu działań szkolnych tj. projekty edukacyjne, które pozwalają uczniom pracować na platformie e-learningowej oraz liczne zajęcia pozaszkolne a także wycieczki edukacyjne. Gimnazjum nr 2 cieszy sie popularnością w społeczeństwie lokalnym.

 


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J.M. OSSOLIŃSKIEGO - oferuje uczniom 3-letni cykl edukacji w oddziałach o różnych rozszerzeniach. Są one odpowiedzią na potrzeby uczniów, dlatego w murach szkoły funkcjonują klasy o takich profilach jak: humanistyczny, politechniczny czy ogólny. Również uczniowie liceum biorą udział w projektach realizowanych przez placówkę np. Matematyka Reaktywacja czy Szkoła Nowych Technologii.


Jako szkoła XXI wieku musimy obserwować zainteresowania młodych ludzi, wybory uczelni wyższych a ostatecznie rynek pracy aby stworzyć przyszły absolwentom doskonale, najlepsze możliwości rozwoju.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 36
odwiedziny: 8211735

Informacja o finansowaniu projektu