Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Powiat-Wolowski-otrzymal-dofinansowanie-na-realizacje-projektu-pn-Razem-wygramy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2885-akt.jpg Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Razem wygramy" Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Razem wygramy" <h3><span style="font-size: 13px;">Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Razem wygramy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</span></h3> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Beneficjent: Powiat Wołowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Finansowanie projektu: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Wartość projektu: 1 594 263,60 zł</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Kwota dofinansowania: 1 513 863,60 zł</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Wkład własny: 80 400,00 zł</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-12-31</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Zadania projektu:</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy w ramach szkoleń/kursów, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb – szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy – warsztaty/zajęcia grupowe dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Warsztat "Świat dziecka" podniesie kompetencje wychowawcze opiekunów zastępczych, poszerzy wiedzę nt. funkcjonowania dziecka, które mają pod opieką, nabędzie umiejętności udzielania im wsparcia oraz usprawni komunikację w rodzinie. Warsztaty dedykowane dla rodziców zatępczych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w wychowaniu i porozumiewaniu się ze swoimi podopiecznymi.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Tematyka zajęć: Rodzina – rola rodzica, style wychowania, postawy rodzicielskie. Błędy wychowawcze – błędy popełniane przez rodziców, przemocowe zachowania. Budowanie relacji dorosły – dziecko – wyrażanie uczuć, oczekiwań, granic, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania itp. Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji miedzy dziećmi – "rodzeństwo bez rywalizacji". Kolejny temat to Wychowywanie nastolatka – problemy okresu dorastania, niepożądane i pożądane postawy rodzicielskie w okresie dorastania dziecka. Zagrożenia współczesnej młodzieży – sekty, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków/dopalaczy, nikotynizm, zabużenia odżywiania, depresje.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">3. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Zajęcia z doradcą zawodowym – poradnictwo zawodowe, diagnoza kompetencji, pomoc w wyborzez zawodowej ścieżki kariery.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Treningi kompetencji i umiejętności społecznych – poświęcone nabywaniu umiejętności społecznych prowadzonych przez trenerów; działania: spotkania integracyjne, gry edukacyjne, nauka komunikacji interpersonalnej, nauka samodzielności, nauka sprawnego funkcjonowania w środowisku lokalnym.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Wyjazdowe zajęcia socjoterapeutyczne – wdrażanie dzieci do pracy nad własnym rozwojem, umiejętnością rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z przykrymi uczuciami, rozpoznawanie i panowanie nad emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje siły, kształtowanie prawidłowego komunikowania się, asertywności, nauka higieny i zdrowego trybu życia, rozwijanie naturalnych zdolności dziecka, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka technik relaksacji, gry i zabawy.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Gra symulacyjna „Krok w przyszłość” Uczestnicy podzieleni na zespoły, przechodzą poszczególne etapy gry, zdobywając doświadczenie, umiejętności, wiedzę i informacje potrzebne na rynku pracy, ucząc się jednocześnie współzawodnictwa i współpracy oraz włączając we wspierającą sieć społeczną.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">4. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Arteterapia – warsztaty uwzględniający potrzebę wyrażania siebie, swoich emocji poprzez szeroko rozumianą sztukę (np. muzykoterapia, bajkoterapia), mają charakter terapeutyczny, wykorzystuje do celów leczniczych różne formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Obniża u uczestników projektuponiżej 15 r.ż. napięcie i pozwala nazwać problem.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Wyjazd socjoterapeutyczny – wdrażanie dzieci do pracy nad własnym rozwojem, umiejętnością rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z przykrymi uczuciami, rozpoznawanie i panowanie nad emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartościoraz wiary w swoje siły, kształtowanie prawidłowego komunikowania się, asertywności, nauka higieny i zdrowego trybu życia, rozwijanie naturalnych zdolonści dziecka, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka technik relaksacji, gry i zabawy.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">5. Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, m.in. w zakresie prawa rodzinnego – zatrudnienie prawnika w ramach umowy zlecenia.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">6. Finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej – w ramach zadania rodziny zastępcze mogą skorzystać z pomocy specjalistów: logopedy, psychologa, neurologa dziecięcego, psychiatry dziecięcego, socjoterapeuty, fizjoterapeuty, rehabilitanta, pedagoga oraz z zajęć wyrównawczych (korepetycje).</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">7. Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – wsparciem terapeutycznym objętych zostanie 5 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu wołowskiego.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">8. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia – forma pomocy psychologicznej, udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">9. Poradnictwo psychologiczne - poradnictwo psychologiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – zatrudnienie 3 psychologów w ramach umowy zlecenia.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">10. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jako element projektu. W ramach zadania PCPR zatrudni na pełny etat do projektu 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 2 w ramach umowy zlecenia.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Przygot.: Małgorzata Tkaczyk – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2018-10-08T12:14:55+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Powiat-Wolowski-otrzymal-dofinansowanie-na-realizacje-projektu-pn-Razem-wygramy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rajd-rowerowy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2884-akt.jpg Rajd rowerowy Rajd rowerowy <p style="text-align: justify;"><strong>Za nami IX Powiatowy Rajd Rowerowy. Dopisała pogoda, dopisali uczestnicy. W niedzielę 7 października, parę minut po godz. 9.00 wyruszyliśmy w  trasę liczącą ok. 50 km.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br /> Oficjalny start tradycyjnie miał miejsce przy Starostwie Powiatowym w Wołowie, gdzie rozdane zostały pamiątkowe znaczki, omówiona została trasa rajdu oraz zasady bezpiecznego poruszania się. Następnie uczestnicy udali się w kierunku miejscowości Stary Wołów, Moczydlnica Klasztorna, Słup, Jakubikowice, Konary. Na zakończenie dzięki wsparciu organizacyjnemu Harcerskiej Organizacji Wychowawczo – Patriotycznej przygotowany został piknik na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;">Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu za uczestnictwo.</p> <p style="text-align: justify;">Przedsięwzięcie nie byłoby możliwie gdyby nie pomoc i zaangażowanie innych osób. Dziękujemy Harcerskiej Organizacji Wychowawczo – Patriotycznej „CICHOCIEMNI” z Brzegu Dolnego, Komedzie Powiatowej Policji w Wołowie. Za pomoc w wyznaczeniu trasy oraz organizuję Sebastianowi Nauce oraz Pawłowi Kiepurze.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DSC5577.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DSC5606.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DSC5604.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DSC5630.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> 2018-10-08T11:52:05+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rajd-rowerowy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przyszlosc-Nowoczesna-rehabilitacja-i-interna.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2883-akt.png Przyszłość? Nowoczesna rehabilitacja i interna Przyszłość? Nowoczesna rehabilitacja i interna <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Jakie inwestycje czekają szpital w kolejnych latach? Jesteśmy po opracowaniu koncepcji budowy nowoczesnego pawilonu rehabilitacyjnego w sąsiedztwie istniejącego budynku szpitala w Wołowie. Podjęliśmy starania dotyczące remontu systemu ogrzewania w szpitalu, co pozwoli na przeprowadzenie dalszych prac remontowych wewnątrz obiektu. W tym roku powstanie tu otwarta strefa aktywności.</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Pawilon rehabilitacyjny będzie mieć ponad 30 łóżek. Parterowy obiekt o powierzchni aż 900 metrów kwadratowych będzie przeznaczony na oddział rehabilitacji dziennej oraz rehabilitację neurologiczną. Znajdzie się tu miejsce na dużą salę z przeszklonym dachem, w której zostaną umieszczone przyrządy do ćwiczeń. Coraz więcej mieszkańców powiatu oraz powiatów ościennych korzysta z tego zakresu usług szpitala. Budowa takiego obiektu to ogromna szansa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie, ponieważ powyższe przedsięwzięcie da możliwość rozszerzenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dla pacjentów budowa pawilonu to szansa na wyższą jakość usług, większy poziom komfortu i skrócony czas oczekiwania na rozpoczęcie rehabilitacji. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Drugą istotną inwestycją będzie remont kotłowni w budynku szpitala. Obecnie Powiat Wołowski stara się o pożyczkę w kwocie 634 500 zł na to przedsięwzięcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zadanie o nazwie „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowanego na lokalną kotłownię kondensacyjną” jest warte 780 500 zł. W roku 2018 planowane wydatki będą wynosić 10 000 zł i są związane z wykonaniem projektu instalacji gazu, natomiast reszta wydatków będzie poniesiona w roku 2019. Po zakończeniu zadania i uzyskania efektu ekologicznego planowane jest uzyskanie dotacji w kwocie 158 625 zł, która pomniejszy otrzymaną pożyczkę. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Przebudowa systemu ogrzewania w obiekcie szpitala zapoczątkuje kolejne prace remontowe. Przede wszystkim będzie to remont oddziału wewnętrznego i budowa sali intensywnego nadzoru, gdzie będą przebywać pacjenci wymagający stałej obserwacji lekarzy. Został już opracowany projekt powyższego zadania, które zakłada unowocześnienie oddziału i ułatwienie pracy personelu medycznego. Przy okazji prowadzonych działań w obiekcie zostałoby wymienione oświetlenie i wyremontowane korytarze.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Jeszcze w tym roku na terenie szpitala powstanie Otwarta Strefa Aktywności – miejsce, z którego będą mogli korzystać nie tylko pacjenci, ale również mieszkańcy. Będzie to miejsce w którym znajdą się takie przyrządy do ćwiczeń jak: wioślarz, orbitrek, rowerek, przyrząd do wyciskania w pozycji siedzącej, prasa nożna i wahadło. W strefie odpoczynku znajdą się m.in. ławki, stół piknikowy, stół do gry w tenisa stołowego. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało budowę trzech tego typu obiektów na terenie Wołowa w wysokości 66 900 zł. Koszt stworzenia jednej strefy aktywności wyniesie około 45 000 zł. P</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Pozostałe strefy aktywności powstaną przy boiskach obok Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-10-04T14:39:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przyszlosc-Nowoczesna-rehabilitacja-i-interna.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wybory-do-Powiatowej-Rady-Seniorow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2882-akt.jpg Wybory do Powiatowej Rady Seniorów Wybory do Powiatowej Rady Seniorów <p><strong>Już 11 października 2018 r. wybrani zostaną radni Powiatowej Rady Seniorów. Uprawnione do głosowania są osoby w wieku 60 + zamieszkujące na terenie naszego powiatu. </strong></p> <p> </p> <p>Wybory organizowane są w związku z realizowanym przez Fundację na rzecz Ziemi Wołowskiej przy współpracy Powiatu Wołowskiego projektem pt. "Seniorzy dla Powiatu Wołowskiego".</p> <p>Na zadanie Fundacja pozyskała z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 kwotę blisko 130 tys. zł.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Rada_Seniorow_Plakat_2.jpg" alt="" width="540" height="764" /></p> 2018-10-03T08:31:13+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wybory-do-Powiatowej-Rady-Seniorow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/IX-Powiatowy-Rajd-Rowerowy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2879-akt.jpg IX Powiatowy Rajd Rowerowy IX Powiatowy Rajd Rowerowy <p><strong>W niedzielę 7 października Powiat Wołowski wspólnie z Harcerską Organizacją Wychowawczo – Patriotyczną  „Cichociemni” będzie organizatorem IX Powiatowego Rajdu Rowerowego. Tradycyjnie spotykamy się przy Starostwie Powiatowym w Wołowie o godz. 8.30</strong><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Piknik odbędzie się na zakończenie rajdu na dziedzińcu starostwa. <br /> Na zgłoszenia czekamy do piątku 05 października do godz. 15.00 pod nr tel. 71 380 59 55 lub email: promocja@powiatwolowski.pl</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Trasa rajdu to ponad 50 km ! Z trasąuczestnicy zostaną zapoznani w dniu rajdu!!!</p> <p style="text-align: justify;">Regulamin rajdu dostępny poniżej</p> <p><a href="/files/file/Regulamin_IX_Powiatowego_Rajdu_Rowerowego1.docx"><br /></a></p> <p><a href="/files/file/Regulamin_IX_Powiatowego_Rajdu_Rowerowego1.docx"> </a></p> <p><a href="/files/file/Regulamin_IX_Powiatowego_Rajdu_Rowerowego1.docx">REGULAMIN</a></p> <p><a href="/files/file/Regulamin_IX_Powiatowego_Rajdu_Rowerowego1.docx"> </a></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/plakat_rajd_2018.jpg" alt="" width="540" height="764" /></p> 2018-09-28T08:29:52+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/IX-Powiatowy-Rajd-Rowerowy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Starosta-Wolowski-Samorzadowcem-20-lecia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2881-akt.jpg Starosta Wołowski Samorządowcem 20 – lecia Starosta Wołowski Samorządowcem 20 – lecia <p> <div> <div><span style="font-size: 13px;"><strong>Starosta Maciej Nejman został nagrodzony Honorową Statuetką Związku Powiatów Polskich. Tytuł „Samorządowiec 20 – lecia” otrzymał między innymi za podjęcie działań ratujących powiatową służbę zdrowia i sam powiat przed widmem bankructwa.</strong> </span></div> </div> <div></div> <div> <div><span style="font-size: 13px;">Służba zdrowia była zadłużona na kwotę 33 milionów złotych. Mimo wdrażanych programów restrukturyzacyjnych dług ten rósł w zastraszającym tempie. Starosta Wołowski podjął działania, by przystąpić do tak zwanego rządowego „planu B”. Rezultatem wprowadzenia planu było oddłużenie ówczesnego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na kwotę blisko 21 milionów złotych. Powiat mógł wówczas pokryć swoje największe zobowiązania publiczno – prawne. Wówczas w miejscu PZ ZOZ została utworzona spółka prawa handlowego – Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., której udziałowcami stały się gmina Wołów, Wińsko i Brzeg Dolny, oraz Powiat Wołowski. </span></div> </div> <div> <div><span style="font-size: 13px;"><em>Odważne działanie dziś procentuje tym, że następca PZ ZOZ, tj. spółka Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie rozszerza działalność, zakupuje nowy sprzęt medyczny, remontuje przy udziale powiatu swoje nieruchomości. Prowadząc działalność komercyjną, spółka pokrywa straty związane z funkcjonowaniem dwuobiektowego szpitala w Wołowie i Brzegu Dolnym. Olbrzymi wkład w rozwój powiatu sprawił, że Maciej Nejman został powtórnie wybrany na funkcję starosty w roku 2014. Partnerskie podejście w zarządzaniu sprawia, że wykorzystuje on w pełni potencjał swoich jednostek, dzięki czemu od lat udaje się powiatowi pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury przede wszystkim drogowej i oświatowej.(…) Zdolność skutecznego rozwiązywania tak często pojawiających się w samorządzie problemów, właściwa ocena potrzeb społecznych, umiejętność koncentrowania się na priorytetach i naturalna potrzeba szukania konsensusu sprawiają, że starosta Maciej Nejman jest skutecznym samorządowcem, a jego decyzje i działania przynoszą korzyść lokalnej społeczności.</em> – czytamy w uzasadnieniu do uchwały Zarządu Powiatów Polskich z dnia 20 sierpnia tego roku w sprawie nadania honorowej statuetki. </span></div> </div> <div> <div><span style="font-size: 13px;">Uroczyste wręczenie statuetki oraz nadanie Staroście Wołowskiemu tytułu Samorządowca 20 – lecia nastąpiło podczas innego, równie podniosłego wydarzenia, a mianowicie nadania imienia szpitalowi w Wołowie, który od ubiegłego tygodnia nosi imię doktora Czesława Korybuta – Daszkiewicza, założyciela powiatowej służby zdrowia. </span></div> </div> <div> <div><span style="font-size: 13px;"> - Jest mi niezmiernie miło, że upływająca kadencja, podczas której pełniłem funkcję starosty, zakończyła się takim zwieńczeniem mojej działalności w samorządzie – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski. – Temat służby zdrowia zawsze był i jest mi bliski. Ja oraz radni koalicji, którzy popierają działania w tym sektorze działalności powiatu głosując za uchwalanymi inwestycjami, rozumiemy wyzwania, które czekają powiat na kolejne lata. </span></div> </div> <div> <div></div> </div> </p> 2018-10-02T11:26:48+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Starosta-Wolowski-Samorzadowcem-20-lecia.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/fc2560ec5d3b16c4a0fc86a3e9e2b81e.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2880-akt.jpg Szpital im. Czesława Korybuta - Daszkiewicza Szpital im. Czesława Korybuta - Daszkiewicza <p style="text-align: justify;"><strong>27 września 2018 r. uchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego szpital w Wołowie będzie nosił imię Czesława Korybuta - Daszkiewicza. W uroczystości udział wziął syn doktora - Janusz Daszkiewicz.Doktor Daszkiewicz był założycielem szpitala w Wołowie, był wielkim autorytetem i do dziś, szczególnie najstarsi mieszkańcy naszego powiatu wspominają go z sympatią. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w wołowskim szpitalu w obecności starosty Macieja Nejmana, burmistrza Dariusza Chmury, radnych, kierowników jednostek oraz mieszkańców. Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie przybliżyli gościom postać doktora. <br />Spotkanie było też okazją do zaprezentowania zmian jakie przeszedł szpital i całe Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób. <br /> W tym dniu gościliśmy w powiecie również Marka Tramsia – Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Polskich. W tym szczególnym dniu, decyzją Zarządu Związku Powiatów Polskich starosta Maciej Nejman otrzymał Honorową Statuetkę Samorządowca 20 – lecia za wieloletnią pracę na rzecz samorządu powiatowego, w szczególności za zasługi w rozwijaniu i podejmowaniu działań na rzecz powiatowej służby zdrowia.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DSC4896.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DSC4923.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/DSC4981.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/DSC5157.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DSC5252.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia <a href="https://www.facebook.com/pg/powiatwolowski/photos/?tab=album&album_id=1894220817313614&__xts__%5B0%5D=68.ARCGt6v5O1V5h1PcySn-RnMxpwXq4Kl5FPJbRJ-9JmGPT4DuTr3x0rv6A6cSdAy97Jebo-2xCLGonmtI8hszVm_fb3PQi1l68CgPcSptaHxVom2H7xB_OC9EjfBFdS4LtaM2s5ZS5_3p1IS6Kgs3aooWVkOlf_an0WJvwjsUr8JQSqjxiEncFA&__tn__=-UC-R">GALERIA</a></p> 2018-10-02T09:18:04+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/fc2560ec5d3b16c4a0fc86a3e9e2b81e.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-sprzedazy-nieruchomosci.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2878-akt.png Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości <p style="text-align: justify;">Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz.121, z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, został wywieszony wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 13, AM-42, o powierzchni 2,9839 ha (RIIIb – 2,5360 ha, RV-0,2854 ha, ŁIV – 0,1185 ha, LsIV – 0,0440 ha), położona w obrębie Oborniki Śląskie - Miasto, gm. Oborniki Śląskie, stanowiąca własność Powiatu Wołowskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00010562/0.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Udział w przetargu mogą wziąć osoby będące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, z późn. zm.), zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących <br />w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.  Powyższy wykaz także został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej <a href="http://bip.powiatwolowski.pl/">http://bip.powiatwolowski.pl/</a>.<br /><br /> S T A R O S T A <br /> Maciej Nejman</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/Uchwala_z_dn_20_09_2018_r_.pdf">Uchwała</a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/Wykaz_003.pdf">Wykaz</a></p> 2018-09-21T09:29:25+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-sprzedazy-nieruchomosci.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pomozmy-stworzyc-kuchnie-dla-osob-niepelnosprawnych-nie-wydajac-ani-zlotowki.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2877-akt.jpg Pomóżmy stworzyć kuchnię dla osób niepełnosprawnych nie wydając ani złotówki ! Pomóżmy stworzyć kuchnię dla osób niepełnosprawnych nie wydając ani złotówki ! <p><strong>Tym razem Stowarzyszenie Osób Niepełnosparwnych zbiera ciuchy, ciuszki, ciuszeczki, buty i wszelkie tekstylia, które zalegają w Waszych szafach i na stryszkach.  Za każdy kilogram niepotrzebnej odzieży SON dostanie 1 zł na wyposażenie kuchni w budowanym Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczym NIEZWYKŁA KRAINA. Jak to zrobić krok po kroku: </strong></p> <ol> </ol> <p>1. SPAKUJ NIEPOTRZEBNĄ ODZIEŻ w 60-litrowe worki na śmieci (elementy garderoby damskiej, męskiej oraz dziecięcej, szczególnie: swetry, bluzki, bluzy, T-shirty, spodnie, spódnice, sukienki, kurtki, płaszcze, sparowane buty, torby i akcesoria)</p> <ol> </ol> <p><strong>2. </strong>NA PORATLU ubraniadooddania.pl WYBIERZ NASZĄ KAMPANIĘ <strong>„NIEZWYKŁA KUCHNIA W NIEZWYKŁEJ KRAINIE” </strong></p> <ol> </ol> <p><strong>3. </strong>BEZPŁATNIE ZAMÓW KURIERA I PRZEKAŻ MU SPAKOWANE WORKI <strong>(można dostarczyć worki do naszej siedziby przy ul. Inwalidów Wojennych 26, a my zamówimy kuriera) </strong></p> <ol> </ol> <p>4. ODKRYJ RADOŚĆ POMAGANIA -  z każdego kilograma oddanej odzieży 1 zł  zostanie przekazane na naszą kampanię „NIEZWYKŁA KUCHNIA W NIEZWYKŁEJ KRAINIE”</p> <ol> </ol> <p> </p> <p>Link do KAMPANII Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie:  <a href="https://www.ubraniadooddania.pl/campaigns/199">https://www.ubraniadooddania.pl/campaigns/199</a></p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="/files/image/n-kuchnia-05.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/homepage-ikony-proces-ee9fc746442229d80e2993622e2c533d6c7138f1d97f0130417da4602029e65e.jpg" alt="" width="540" height="211" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2018-09-20T14:32:20+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pomozmy-stworzyc-kuchnie-dla-osob-niepelnosprawnych-nie-wydajac-ani-zlotowki.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konsultujemy-program-wspolpracy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2876-akt.gif Konsultujemy program współpracy Konsultujemy program współpracy <p style="text-align: justify;"><strong>Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Na podstawie uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konsultacje projektu „</strong><strong>Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cel konsultacji:</strong> poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Powiatu Wołowskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Przedmiot konsultacji:</strong> projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:</strong> konsultacje rozpoczynają się z dniem 27.09. 2018 r. i trwają do 05.10. 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Forma konsultacji:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego <a href="/">www.powiatwolowski.pl</a>, w Biuletynie Informacji Publicznej <a href="http://bip.powiatwolowski.pl/">http://bip.powiatwolowski.pl</a> oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie przedmiotowego projektu.</p> <p style="text-align: justify;">2. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Wołowskiego w dniu 04.10. 2018 r., godz. 15.00 Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;">Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 05.10.2018 r. na adres: <strong>Biuro Promocji i Współpracy</strong><strong>,</strong> Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres <a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl">promocja@powiatwolowski.pl</a><span style="text-decoration: underline;">.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Za ostateczny termin otrzymania opinii i uwag uznaje się datę wpływu informacji do Starostwa Powiatowego, tj. dzień 05.10. 2018 r. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2019 r.”</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Program_wspolpracy_na_2019_-_projekt.pdf">Projekt programu </a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2018-09-20T13:12:37+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konsultujemy-program-wspolpracy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Szybciej-do-Wroclawia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2875-akt.jpg Szybciej do Wrocławia Szybciej do Wrocławia <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Obwodnica Miękini została już oficjalnie otwarta. W uroczystości oddania inwestycji do użytku udział brał Starosta Wołowski Maciej Nejman oraz burmistrz Wołowa Dariusz Chmura. Obwodnica stanowi łącznik między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym, a drogą krajową nr 94. Dzięki temu mieszkańcy naszego powiatu szybciej i sprawniej dojadą do Wrocławia. Cieszymy się, że inne samorządy realizują inwestycje, które wpływają również na nasz region.</span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-09-19T09:33:39+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Szybciej-do-Wroclawia.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Szpital-imienia-zasluzonego-doktora.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2874-akt.jpg Szpital imienia zasłużonego doktora Szpital imienia zasłużonego doktora <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Na wniosek prezes Powiatowego Centrum Medycznego Zarząd Powiatu Wołowskiego podjął uchwałę o nadaniu budynkowi szpitala w Wołowie imienia doktora Czesława Korybuta – Daszkiewicza, założyciela szpitala w Wołowie i Brzegu Dolnym.</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Doktor urodził się 21 września 1901 roku na Wileńszczyźnie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jako 17 – letni młodzieniec w 1919 roku na ochotnika zaciągnął się do 10. Pułku Ułanów Litewskich i brał udział w wojnie polsko – sowieckiej. Studia medyczne ukończył w 1929 roku na Uniwersytecie Wileńskim im. Stefana Batorego, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Specjalizację w zakresie chirurgii odbył w latach 1930 – 1933 we Lwowie w tamtejszej Klinice Państwowej pod kierownictwem prof. dr Tadeusza Ostrowskiego. W 1933 roku objął on posadę dyrektora Szpitala w Stolinie w województwie pińskim, gdzie pracował do wybuchu II Wojny Światowej. W międzyczasie w latach 1933 – 1935 uzyskał specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii w szpitalu we Lwowie, gdzie początkowo po zajęciu terenów wschodnich przez wojska sowieckie, pracował pod przybranym nazwiskiem jako pracownik fizyczny w tartaku, następnie po zajęciu Lwowa przez wojska hitlerowskie pracował jako lekarz w jednym z lwowskich szpitali. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną osiedlił się na Ziemiach Zachodnich w miejscowości Brzeg Dolny, gdzie w latach 1946 – 1948 zorganizował szpital, następnie zaś przeniósł się do Wołowa i aktywnie włączył się do organizowania służby zdrowia, w tym obecnie funkcjonującego Szpitala Powiatowego w Wołowie. Doktor pełnił tu funkcję dyrektora w latach 1946 – 1976. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">Czesław Korybut – Daszkiewicz do tej pory jest wspominany przez mieszkańców Wołowa jako osoba, która oddawała całe swoje serce i czas na rzecz innych ludzi. </span></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">- Musieliśmy wykonać wiele prac, by przestrzeń wokół szpitala była godna upamiętnienia tak zasłużonej postaci. Cieszę się, że w końcu nadszedł ten moment, w którym możemy to zrobić i przybliżyć sylwetkę tak ważnej osoby, jaką bez wątpienia był doktor Czesław Korybut – Daszkiewicz – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Uroczystość nadania imienia odbędzie się 27 września. Szczegóły podamy już wkrótce.</span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-09-19T09:30:47+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Szpital-imienia-zasluzonego-doktora.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mieszkancy-beda-bezpieczni.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2873-akt.jpg Mieszkańcy będą bezpieczni Mieszkańcy będą bezpieczni <p><span style="font-size: 13px;"><strong>Nowa ścieżka rowerowa prowadząca do Uskorza Wielkiego jest już oddana do użytku.</strong> </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Inwestycję wykonała firma ZADROBUD II s.j. z Wołowa. Zadanie sfinansował Powiat Wołowski i Gmina Wołów. Powiat zabezpieczył w swoim budżecie 361 295 zł, a Gmina Wołów dofinansowała to przedsięwzięcie w kwocie 432 705 zł. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Budowa ścieżki rowerowej obejmowała ul. Uskorską w Wołowie aż do Uskorza Wielkiego. O inwestycję ubiegali się mieszkańcy tej wsi, m.in. sołtys Wiesława Sawa. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> - Dzięki wspólnemu montażowi finansowemu jest to kolejne przedsięwzięcie, które zwiększy bezpieczeństwo cyklistów na terenie Powiatu Wołowskiego. Zainteresowanie ścieżkami rowerowymi wskazuje, że jest to słuszny kierunek działań – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Już teraz mieszkańcy Wołowa mogą dojechać do Uskorza Wielkiego ścieżką rowerową od strony ul. Panieńskiej i dalej ulicą Jana Pawła II oraz Trzebnicką lub ulicami Garwolską i Objazdową bez konieczności poruszania się rowerem po jezdni. </span></p> <p> </p> 2018-09-19T09:28:50+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mieszkancy-beda-bezpieczni.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2872-Inauguracja-roku-szkolnego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2872-akt.jpg Inauguracja roku szkolnego Inauguracja roku szkolnego <p style="text-align: justify;"><strong>W poniedziałek 10 września w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zorganizowało konferencję inaugurującą nowy rok szkolny. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół powiatu wołowskiego oraz samorządowcy, na czele ze Starostą Wołowskim Maciejem Nejmanem. Gościem honorowym był Sławomir Nicieja, polski historyk i historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych. Profesor z pasją opowiedział o swojej długoletniej fascynacji Kresami i inspiracji, którą czerpie do pisania kolejnych tomów kresowych opowieści. Przedstawił również drogę Polski do odzyskania niepodległości oraz walkę w jej utrzymaniu.</p> <p style="text-align: justify;">Uczestnicy zapoznali się także z ofertą edukacyjną placówek wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie na rok szkolny 2018/2019.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Inauguracja_roku_szkolnego_2018_2019_20.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Inauguracja_roku_szkolnego_2018_2019_26.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Inauguracja_roku_szkolnego_2018_2019_17.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Inauguracja_roku_szkolnego_2018_2019_16.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Inauguracja_roku_szkolnego_2018_2019_43.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Inauguracja_roku_szkolnego_2018_2019_38.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Inauguracja_roku_szkolnego_2018_2019_45.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><br /></p> 2018-09-12T08:48:44+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2872-Inauguracja-roku-szkolnego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zachecamy-do-skladnia-wnioskow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2871-akt.jpg Zachęcamy do składnia wniosków Zachęcamy do składnia wniosków <p style="text-align: justify;"><strong>Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej Propago i Powiatu Wołowskiego zorganizowała w Starostwie Powiatowym w Wołowie spotkanie informacyjne dotyczące 2 konkursów grantowych tylko dla Dolnego Śląska. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">O szczegółach mówił Waldemar Weihs z Federacji Organizacji Pozarządowych.  Ogłoszone nabory dotyczą:</p> <ol> </ol> <p><strong>1. </strong><strong>Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw </strong></p> <ol> </ol> <p>W ramach konkursu udzielonych zostanie 30 dotacji w kwocie do 5000 zł na działania małych i młodych organizacji oraz 21 dotacji w kwocie do 5000 zł na inicjatywy grup samopomocowych/ nieformalnych.</p> <p><strong>Termin zakończenia naboru: 15 września 2018 r. godz. 23.59</strong></p> <p>Szczegóły: maleinicjatywy.pl</p> <p> </p> <p><strong>2. Dolnośląskich Małych Grantów </strong></p> <p>W ramach konkursu udzielonych zostanie co najmniej 40 dotacji w kwocie do 5000 zł na inicjatywy grup nieformalnych</p> <p><strong>Termin zakończenia naboru: 13 września 2018 r. godz. 23.59 </strong></p> <p>Szczegóły: www.malegranty.pl</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Federacja_Organizacji_-_Szkolenie_2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Federacja_Organizacji_-_Szkolenie_6.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Federacja_Organizacji_-_Szkolenie_4.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><strong> </strong></p> 2018-09-11T14:10:45+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zachecamy-do-skladnia-wnioskow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-film.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2870-akt.jpg Zapraszamy na film Zapraszamy na film <p style="text-align: justify;"><strong>Już w najbliższą sobotę 15 września  o godzinie 15.00 zapraszamy do Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie na film pt. Jesteśmy Żydami z Breslau w reżyserii Karin Kaper i Dirka Szuszeisa. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Sobotnie spotkanie będzie również okazją do spotkania autorów. Zarówno Karin Kaper jak i Dirk Szuszeis będą gośćmi Starosty Wołowskiego Macieja Nejmana.</p> <p style="text-align: justify;">Film opowiada o losach  14 ocalałych świadków historii. Byli młodzi, ufnie patrzyli w przyszłość, czuli się u siebie w Breslau, w trzeciej co do wielkości gminie żydowskiej Niemiec. Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera byli prześladowani przez nazistów: niektórzy zostali zmuszeni do ucieczki lub emigracji, inni trafili do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pozbawieni domów rozpierzchli się po świecie. Budowali swoje nowe życie w różnych krajach, przyczynili się do założenia i budowy państwa Izrael. Dziś wciąż pamiętają ówczesne środowisko żydowskie w Breslau. Ich późniejsze doświadczenia składają się na imponujący, wielowymiarowy portret pokolenia. Niektórzy z nich jadą do miasta urodzenia, gdzie spotykają polsko-niemiecką grupę młodzieży. W czasach rosnącego antysemityzmu film buduje most między przeszłością a przyszłością.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Serdecznie zapraszamy !</strong></p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><strong><img src="/files/image/DEST5522.jpg" alt="" width="540" height="773" /><br /></strong></p> <p style="text-align: right;"> </p> 2018-09-11T08:22:02+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-film.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wyniki-konkursu-na-dyrektora-PCEiPPP-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2869-akt.jpg Wyniki konkursu na dyrektora PCEiPPP w Wołowie Wyniki konkursu na dyrektora PCEiPPP w Wołowie <p style="text-align: justify;"><strong>27 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego podjął dwie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p>Pełna treść uchwał poniże:</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/uz_618.pdf">uchwała</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/uz_619.pdf">uchwała </a></p> 2018-09-06T13:40:06+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wyniki-konkursu-na-dyrektora-PCEiPPP-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2868-akt.jpg Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne <p>Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące 2 konkursów grantowych tylko dla Dolnego Śląska.</p> <p> </p> <p>Szczegóły poniżej.</p> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/spotkanie_informacyjne.jpg" alt="" width="540" height="764" /></p> 2018-08-28T14:47:01+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowa-sciezka-turystyczna.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2867-akt.jpg Nowa ścieżka turystyczna Nowa ścieżka turystyczna <p style="text-align: justify;"><strong>W Lubiążu, na Szlaku Odry powstanie nowa i zarazem wyjątkowa ścieżka turystyczna. Jej oryginalność polega na tym, że oferta przygotowana została wyłącznie w oparciu o zasoby lokalne miejscowości, czyli postaci św. Jadwigi Śląskiej związanej bardzo mocno z Dolnym Śląskiem. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Projekt pt. Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich przygotowany przez Powiat Wołowski, będzie spełniał cele edukacyjne, kulturowe, ekologiczne i rekreacyjne. Połączenie tych czterech funkcji pozwoli na stworzenie  nieszablonowego i oryginalnego produktu turystycznego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dla odwiedzających przygotowana zostanie specjalna infrastruktura: odbudowane zostaną kapliczki oraz studnia św. Jadwigi, zainstalowane zostaną tablice informacyjne, ławki, miejsce piknikowe, punkt naprawy rowerów. Powstanie strona internetowa dedykowana szlakowi oraz nowość w naszym powiecie – mobilna aplikacja. Zadbaliśmy również o pozytywny wpływ naszego projektu na środowisko naturalne. W ramach zadania nasadzone zostaną tradycyjne i miododajne lipy. Drzewa te również są związane z historią miejscowości.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Realizacja projektu wpływanie na zwiększenie atrakcyjności „perły” naszego powiatu oraz  będzie dopełnieniem powstającej ścieżki rowerowej z Wołowa do Lubiąża. Z bogatej oferty korzystać będą wszyscy turyści odwiedzający nasz powiat.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Bardzo cieszy nas fakt, że projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” i zajął 2 miejsce na liście rankingowej! Kwota udzielonego wsparcia wyniesie 200 tys. zł, a wartość całego projektu to ponad 300 tys. zł.</p> 2018-08-24T10:38:38+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowa-sciezka-turystyczna.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Bon-na-innowacje.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2866-akt.png Bon na innowację Bon na innowację <p> </p> <p><img src="/files/image/www_emilia/logo1.jpg" alt="" width="500" height="102" /></p> <p><strong>Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu </strong><strong>oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. - Partner projektu</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>ogłaszają nabór <strong>wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego </strong></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>pn. </strong><strong>„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”</strong><strong>w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</strong><strong> <strong>Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 </strong></strong><strong>Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa</strong></p> <p><strong>Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny </strong><strong>Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 10-09-2018 r. do godz. 15.00 dnia 10-12-2018 r.</strong></p> <p><strong><img src="/files/image/www_emilia/logo2.png" alt="" width="200" height="200" /><br /></strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Celem głównym projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” są działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p>Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadające <strong>siedzibę/oddział na terenie województwa dolnośląskiego.</strong></p> <p>Jedno MSP może złożyć jeden wniosek o grant.<span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p> </p> <p>Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach trzeciego naboru wynosi <strong>8 505 000,00 PLN (WARR S.A. – 4 160 000,00 PLN, DAWG Sp. z o.o. – 4 345 000,00 PLN).</strong></p> <p>Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maksymalna wysokość wynosić będzie <strong>100 000,00 PLN.</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p>W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:</p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p>1) <strong>Konsultacje i doradztwo</strong> udzielane przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MSP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu (wsparcie niefinansowe), oraz</p> <p> </p> <p>2) <strong>Wsparcie w formule grantu</strong> (bonu) przekazywanego Grantobiorcy przez Grantodawcę- dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MSP:</p> <ul> <li>audyt technologiczny- zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5 % bonu</li> <li>usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.</li> </ul> <p>a)         zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych,</p> <p>b)        wydatki na wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,</p> <p>c)         wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.</p> <p> </p> <p>Usługa badawczo rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jako jeden z jego elementów.</p> <p>Wykonawcami usług badawczo-rozwojowych dofinansowanych w formie grantów muszą być jednostki naukowe w rozumieniu art.2 pkt. 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.</p> <p>Udzielenie wsparcia w formie grantu będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami dla województwa dolnośląskiego, które obejmują:</p> <p>- branżę chemiczną i farmaceutyczną;</p> <p>- mobilność przestrzenną;</p> <p>- żywność wysokiej jakości;</p> <p>- surowce naturalne i wtórne;</p> <p>- produkcję maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów;</p> <p>- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).</p> <p> </p> <p>Rezultatem wykonanej usługi badawczo-rozwojowej ma być opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa Grantobiorcy. Innowacja definiowana będzie jako wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, tj.:</p> <p>- innowacji produktowej - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;</p> <p>- innowacji procesowej - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.</p> <p> </p> <p>Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.</p> <p>Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:</p> <p>a)           do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie <em>rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie  udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,</em></p> <p>b)          od 35% do 70% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie <em>rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.</em></p> <p> </p> <p>Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:</p> <p>a)         min. 15 % w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie <em>rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie  udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.</em></p> <p>b)        Od 30 % do 65 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie <em>rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,w uzupełnieniu dofinansowania w wysokości określonej w ust.2 pkt.b).</em></p> <p> </p> <p>W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.</p> <p> </p> <p>We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.</p> <p>Katalog wskaźników:</p> <p>- Wskaźnik produktu (obligatoryjny) - <span style="text-decoration: underline;">„Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu”</span> [szt.] –<em> wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.</em></p> <p>- Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) -  <span style="text-decoration: underline;">„Liczba opracowanych przez jednostkę naukową innowacji produktowych/procesowych”</span> [szt.] – <em>wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę opracowanych innowacji przez jednostkę naukową</em>.</p> <p>- Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) - „<span style="text-decoration: underline;">Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie</span>” [EPC] – <em>wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu. </em></p> <p> </p> <p>Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o przyznanie grantu. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 30.09.2019 r.</p> <p> </p> <p>Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie <a href="http://www.warr.pl/">www.warr.pl</a><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;"> lub www.dawg.pl</span></span> zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć wraz z załącznikami w biurze projektu WARR S.A. lub DAWG Sp. z o.o.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Biuro Lidera projektu: </strong></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><br /></span> Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                                                          <br /> ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław                                                                                    <br /> Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00</p> <p><img src="/files/image/www_emilia/logo3.jpg" alt="" width="200" height="70" /></p> <p><strong>Biuro Partnera projektu:</strong><strong> </strong><em> </em></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> <p>Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o.<strong> </strong><em> </em></p> <p>al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław</p> <p>Biuro czynne: pn.-pt. 07:00-15:00<strong> </strong><em> </em></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/www_emilia/logo4.jpg" alt="" width="200" height="111" /></p> 2018-08-21T11:20:37+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Bon-na-innowacje.html