Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/WAZNE-ZMIANA-LOKALIZACJI-PUNKTU-NIEODPLATNEJ-POMOCY-PRAWNEJ.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2828-akt.png WAŻNE: ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WAŻNE: ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ <p><span style="font-size: 13px;">Od 1 lipca 2018 r. nastąpi zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Punkt działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie z dniem 1 lipca 2018 r. przeniesiony zostanie na ul. Panieńską 4 (budynek Basenu Miejskiego w Wołowie).</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Dni i godziny otwarcia punktu pozostają bez zmian, punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Wtorek: od godz. 12.00 do 16.00</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Środa: od godz. 09.00 do 13.00</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Czwartek: od godz. 12.00 do 16.00</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Piątek od godz. 09.00 do 13.00</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Przypominamy, iż nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">1)    w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w tym okresie nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2)    posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">3)    uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">4)    posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">5)    nie ukończyła 26 lat;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">6)    ukończyła 65 lat;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">7)    w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">8)    która jest w ciąży - w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego można znaleźć w Biuletynie Informacji Powiatu oraz Gmin.</span></p> <p> </p> <p> </p> 2018-06-15T12:12:44+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/WAZNE-ZMIANA-LOKALIZACJI-PUNKTU-NIEODPLATNEJ-POMOCY-PRAWNEJ.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2826-Konkurs-ofert-w-zakresie-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2826-akt.png Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych <p><span style="font-size: 13px;">Zarząd Powiatu Wołowskiego Uchwałą nr 180/574/18 ogłasza z dniem 08.06.2018r. otwarty konkurs ofert <strong>na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>I. Rodzaje zadań.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań w zakresie:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>1) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">a.  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">b. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">c. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><em>(dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)</em></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>2) organizowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2. Odbiorcami ostatecznymi projektu muszą być mieszkańcy Powiatu Wołowskiego.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">3. Zadanie musi mieć charakter otwarty. Rekrutacja uczestników w ramach projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Na realizację zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zostały przeznaczone środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>III. Zasady przyznawania dotacji.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2. Dofinansowanie realizacji zadań nie może być przyznane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">4. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">5. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezłożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">6. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">7. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim poprzez:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">1) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną (wraz                            z rodzajem i ilością godzin pracy),</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami (zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy, karty pracy, wolontariusz powinien mieć kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy, wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania ani osoba zatrudniona u oferenta na podstawie umowy                        o pracę lub umowy cywilnoprawnej).</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">8. Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">9. Łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON nie może przekroczyć   w przypadku:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">1) kosztów osobowych administracji i obsługi zadania w tym np. kierowanie zadaniem, wykonywanie zadań administracyjnych i księgowych – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2) kosztów funkcjonowania  w części przypadającej na zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, internet, opłaty pocztowe, czynsz, co, materiały biurowe) - 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">3) nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia -10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">4) kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 2% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">10. Dotacja udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych itd.).</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">11. Dotacja nie może być przyznana oferentowi, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">1) z samorządu województwa na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2) na innej podstawie określonej w ustawie, o której mowa w pkt 1, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">12. Szczegółowe zasady realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone                                               w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Wołowskim.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>IV. Termin i warunki realizacji zadania.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">1.      Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, o której mowa w punkcie III ust. 12, a kończy nie później niż do dnia 12 grudnia 2018 r.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2.      Zadanie powinno być wykonywane na terenie Powiatu Wołowskiego i skierowane do osób pochodzących z jego terenu.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>V. Termin i warunki składania ofert.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">1.</span> Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia<strong> </strong>29.06.2018 r.  do godziny 15.00 w pokoju nr 1 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów. Oferta powinna być złożona na formularzu,o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">2.</span> Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.” z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres oferenta. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">3.</span> Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach; należy wypełnić wszystkie pola oferty; oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">4.</span> Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć<strong>:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">1) <strong>aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2) <strong>umowę partnerską lub oświadczenie - </strong>w przypadku projektów składanych z udziałem partnera,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">3) <strong>oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS lub PFRON, </strong>podpisane przez osobę kierującą daną jednostką,</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">4) <strong>pełnomocnictwo - </strong>gdy oferta została sporządzona i złożona przez pełnomocnika.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">5.      Oferty zawierające błędy formalne, nieuzupełnione w terminie 3 dni od daty doręczenia powiadomienia oraz złożone po terminie wskazanym w pkt V ust. 1 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.07.2018r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2. Ocena złożonych ofert pod kątem wymogów, o których mowa w pkt V, zostanie dokonana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie<strong>.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">3. <strong>Ocena merytoryczna złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wołowskiego.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Zarząd Powiatu Wołowskiego, który działając w imieniu Powiatu Wołowskiego zawiera z wybranymi oferentami umowę na realizację zadań.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">5. Rozpatrywanie i ocena ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">1)</span> wartość merytoryczna (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">2)</span> koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">3)</span> wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od Powiatu dotacji;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">4)</span> doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Powiatem Wołowskim;</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Times New Roman;">5)</span> możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>VII. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Wołowski w roku 2017 zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">W 2017 roku Powiat Wołowski na tego typu zadanie w ramach otwartego konkursu ofert przekazał dotację w wysokości 10.000,00 złotych.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> <strong> </strong><em> </em></span></p> <p> </p> 2018-06-13T11:11:02+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2826-Konkurs-ofert-w-zakresie-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Modyfikacja-do-przetargu-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-na-przebudowe-drogi-powiatowej-nr-1353D-Godziecin-granica-powiatu-II-przetarg.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2825-akt.png Modyfikacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin - granica powiatu" - II przetarg Modyfikacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin - granica powiatu" - II przetarg <p>Informujemy, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin - granica powiatu" - II przetarg uległa modyfikacji. Poniżej zamieszczamy zmodyfikowaną treść:</p> <p><a href="/files/file/Modyfikacja_SIWZ.pdf">Modyfikacja SIWZ</a></p> <p> </p> 2018-06-13T11:05:59+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Modyfikacja-do-przetargu-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-na-przebudowe-drogi-powiatowej-nr-1353D-Godziecin-granica-powiatu-II-przetarg.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Decyzje-Starosty-Wolowskiego-na-transport-odpadow-traca-waznosc-w-lipcu-2018-r.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2824-akt.png Decyzje Starosty Wołowskiego na transport odpadów tracą ważność w lipcu 2018 r. Decyzje Starosty Wołowskiego na transport odpadów tracą ważność w lipcu 2018 r. <p><span style="font-size: 13px;">Starosta Wołowski informuje, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego prowadzi Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> Datą powstania rejestru jest 24 stycznia 2018 r. W związku z powyższym w terminie 6 miesięcy od daty powstania rejestru transportujący odpady są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru. Nie podlegają wpisowi do rejestru ci transportujący, którzy przewożą wytworzone przez siebie odpady.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> Wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zezwolenia na transport odpadów zachowują swoją ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> Proszę zatem wziąć pod uwagę, że brak wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego po dniu 24.07.2018 roku przez transportujących odpady, którzy posiadają zezwolenia Starosty Wołowskiego będzie skutkował brakiem uprawnień do transportu odpadów, za co grożą poważne sankcje.</span></p> 2018-06-11T12:56:15+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Decyzje-Starosty-Wolowskiego-na-transport-odpadow-traca-waznosc-w-lipcu-2018-r.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Barszcz-Sosnowskiego-na-terenie-powiatu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2823-akt.jpg Barszcz Sosnowskiego na terenie powiatu Barszcz Sosnowskiego na terenie powiatu <p>W poboczu drogi powiatowej nr 1286D, przed wjazdem do Krzydliny Małej od strony Wołowa, zlokalizowano barszcz Sosnowskiego. Jest to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia. Z uwagi na szybkie odrastanie oraz ewentualne pojawienie się w innych rejonach naszego Powiatu, zwracamy się z prośbą o informowanie pracowników ZDP w Wołowie o nowych siedliskach tej rośliny (nr 71 389 47 25 - sekretariat).</p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-06-11T10:03:05+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Barszcz-Sosnowskiego-na-terenie-powiatu.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uwaga-remont-na-trasie-Wolow-Brzeg-Dolny.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2822-akt.jpg Uwaga - remont na trasie Wołów - Brzeg Dolny Uwaga - remont na trasie Wołów - Brzeg Dolny <p><span style="font-size: 13px;">Trwają prace przy remoncie przepustu na drodze powiatowej nr 1289D na odcinku Wołów - Brzeg Dolny. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie wykonywanych prac, za utrudnienia w ruchu przepraszamy.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> <strong> </strong><em> </em></span></p> 2018-06-08T12:56:06+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uwaga-remont-na-trasie-Wolow-Brzeg-Dolny.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejny-grant-wygrany.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2821-akt.png Kolejny grant wygrany Kolejny grant wygrany <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wygrało również Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na realizację 3-dniowego szkolenia wyjazdowego</span><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">n.t. Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski</span><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">program "Szkoła dla rodziców i wychowawców", realizowanym w ramach przetargu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="/files/file/2017_05_24_Pismo_przewodnie-rekrutacja_SDR.pdf">Pismo przewodnie</a></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="/files/file/2018_05_24_Regulamin_rekrutacji_SDR.pdf">Regulamin</a><br /></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-06-08T12:47:52+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejny-grant-wygrany.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Srodki-na-stroje-i-instrumenty.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2818-akt.jpg Środki na stroje i instrumenty Środki na stroje i instrumenty <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja o ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich naborze na powierzenie tzw. grantów, które będą mogły być przeznaczone na zakup między innymi strojów czy instrumentów z.</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">6 czerwca LGD ogłosiła nabór nr 1/2018/G o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) na wsparcie podmiotów zajmujących się</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">sferą dziedzictwa lokalnego, głównie d</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">oposażenie i wsparcie zespołów ludowych (np. taneczne, śpiewacze, orkiestry), zespołów artystycznych oraz grup rekonstrukcji historycznej nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">W ramach grantów możliwe będzie wsparcie w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Pula środków na wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 tys. zł a maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do. 20 tys. zł. LGD planuje wsparcie minimum 8 zadań. Informacja o naborze oraz o przewidzianych szkoleniach znajduje się tu:</span></p> <p><a href="http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1116/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1116/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow</span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-06-07T08:51:57+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Srodki-na-stroje-i-instrumenty.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2820-Tygodniowe-szkolenie-we-Lwowie-dla-nauczycieli.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2820-akt.png Tygodniowe szkolenie we Lwowie dla nauczycieli Tygodniowe szkolenie we Lwowie dla nauczycieli <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wygrało Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">dotyczącego tygodniowego szkolenia wyjazdowego do Lwowa i okolic z profesorem Stanisławem Nicieją dla nauczycieli historii i języka polskiego z terenu Dolnego Śląska. Szkolenie jest bezpłatne. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Pismo przewodnie wraz z regulaminem rekrutacji znajdują się poniżej.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="/files/file/2018_05_24_Regulamin_rekrutacji_Lwow_20181.pdf">Regulamin</a></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="/files/file/2018_05_24_Pismo_przewodnie-rekrutacja_LWOW.pdf">Pismo przewodnie</a><br /></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-06-08T12:42:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2820-Tygodniowe-szkolenie-we-Lwowie-dla-nauczycieli.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2815-Przekazalismy-bluzy-pszczelarskie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2815-akt.jpg Przekazaliśmy bluzy pszczelarskie Przekazaliśmy bluzy pszczelarskie <p><span style="font-size: 13px;">Wczoraj Starosta Wołowski Maciej Nejman odwiedził państwa Bogusławę i Jerzego Nawara z Domaszkowa, prowadzących Pasiekę "Zuzia", która ma już na swoim koncie kilka znaczących nagród. Powiat Wołowski dzięki uczestnictwu państwa Nawara w targach, konkursach i jarmarkach jest promowany na terenie Polski i Dolnego Śląska. Małżeństwo z Domaszkowa prowadzi ścieżkę edukacyjną, gdzie każdy może dowiedzieć się jak powstaje miód. W trakcie spotkania starosta wręczył właścicielom pasieki bluzy pszczelarskie z hasłem "Powiat Wołowski wspieramy aktywnych!".</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img src="/files/image/www_emilia/pasieka_zuzia_kopia.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br /></span></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Link do filmu z wizyty: <a href="https://www.facebook.com/powiatwolowski/videos/1728589297210101/">https://www.facebook.com/powiatwolowski/videos/1728589297210101/</a></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> <strong> </strong><em> </em></span></p> <p> </p> 2018-06-06T14:14:46+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2815-Przekazalismy-bluzy-pszczelarskie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Droga-jest-juz-przejezdna.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2816-akt.png Droga jest już przejezdna Droga jest już przejezdna <p><span style="font-size: 13px;">Informujemy, że odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 w rejonie miejscowości Stary Dwór jest już przejezdny. W ubiegłym tygodniu z powodu zarwania się przepustu pod wspomnianą drogą zaistniała konieczność zamknięcia przejazdu w obu kierunkach.</span></p> 2018-06-06T14:50:33+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Droga-jest-juz-przejezdna.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Referat-podczas-konferencji-naukowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2813-akt.jpg Referat podczas konferencji naukowej Referat podczas konferencji naukowej <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Referat podczas konferencji naukowej</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 24 – 26 maja została zorganizowana konferencja naukowa „Samorząd z perspektywy 20 - lecia reformy administracji terytorialnej z 1998 r.” </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">W panelu dotyczącym finansów Starosta Wołowski Maciej Nejman wygłosił referat dotyczący oceny dochodów powiatów. Moderatorem panelu był dr Z. Kuryłek z Wyższej Szkoły Bankowej. Obok Starosty Wołowskiego wygłaszającymi swoje referaty byli: prof. UWr dr hab. W. Miemiec, dr E. Berezowska (UMWD) oraz prof. dr hab. L. Patrzałek (UE). </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-06-06T14:13:36+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Referat-podczas-konferencji-naukowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejne-nabory-LGD.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2817-akt.jpg Kolejne nabory LGD Kolejne nabory LGD <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Lokalna Grupa Działania ogłosiła kolejne nabory wniosków o dotacje z unijnego programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, osoby chcące założyć własną firmę oraz lokalne samorządy.</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">3 z 5 ogłoszonych naborów dotyczą rozwoju przedsiębiorczości – jeden skierowany jest do firm, które chcą rozwijać swoją działalność </span><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">w sektorze turystyki</span></span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> (limit środków 900 tys. zł, dotacje do 300 tys. zł i 70% dofinansowania) , dwa pozostałe to tzw. premie na założenie własnej firmy: w przedsięwzięciu „Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich” (rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne – tu wsparcie to 50 tys. zł) oraz przedsięwzięciu „Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich” – wsparcie 60 tys. zł, w tym przedsięwzięciu nie ma ukierunkowania na rodzaj podejmowanej działalności, jednak największe szansę będą miały osoby, które wybiorą usługi określone jako priorytetowe w lokalnej strategii rozwoju. </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Ogłoszono także nabór na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą oraz na wsparcie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Termin wszystkich naborów to 21 czerwca – 5 lipca. Linki do ogłoszeń znajdują się pod tym adresem: </span><a href="http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1114/nabory-wnioskow"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1114/nabory-wnioskow</span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">, natomiast terminy szkoleń tu: </span><a href="http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1115/zapraszamy-na-szkolenia"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1115/zapraszamy-na-szkolenia</span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. Przypominamy, że LGD udziela bezpłatnego doradztwa, m.in. w ramach dyżurów wyjazdowych. </span></p> <div> <p> </p> </div> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-06-07T08:45:18+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejne-nabory-LGD.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ruszy-nastepny-etap-zmian-na-terenie-szpitala.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2812-akt.jpg Ruszy następny etap zmian na terenie szpitala Ruszy następny etap zmian na terenie szpitala <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Powiat Wołowski ogłosił przetarg na przebudowę i zmianę lokalizacji drogi pożarowej w ramach rewitalizacji budynku szpitala w Wołowie. </span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy ze zmianą lokalizacji drogi pożarowej przy budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu robót ziemnych, poszerzeniu drogi do szerokości 4 metrów, demontażu obrzeży i nawierzchni chodników oraz drogi z płyt drogowych, wykonaniu osłon instalacji podziemnych ( gaz, telekomunikacja, woda), wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni drogi pożarowej, montażu obrzeży, ułożeniu nowej nawierzchni chodników w formie ścieżek parkowych o szerokości 1 metra. Oprócz tego nastąpi regulacja istniejących studzienek, wycięcie krzewów i drzew na odcinku prowadzonych robót, demontaż istniejących słupków stalowych oraz ławek parkowych. Przedsięwzięcie ma być zakończone 31 sierpnia tego roku, a termin składania ofert upływa 18 czerwca o godzinie 11:00.<br /> Po wykonaniu tego zadania możliwe będzie ponowne zagospodarowanie tego terenu, z uwzględnieniem postawienia tu nowych ławek, zasadzenia roślinności, wstawienia nowych latarni. Dzięki takim przedsięwzięciom zostaną spełnione wszystkie normy bezpieczeństwa i zdecydowanie poprawi się wygląd terenu przy szpitalu. <br /> W chwili obecnej firma ZADROBUD II z Wołowa kończy budowę parkingu na blisko 70 miejsc postojowych po drugiej stronie obiektu. Koszt zadania wynosi blisko 560 000 zł. Jest ono również finansowane przez Powiat Wołowski i jest szczególnie istotne ze względu na konieczność udrożnienia ulicy Inwalidów Wojennych w Wołowie.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Wcześniej Powiat zlecił wykonanie pielęgnacji drzew w obrębie szpitala. Po uzyskaniu zezwoleń zostały usunięte te, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. W ubiegłym roku dzięki środkom samorządu została wybudowana nowa izba przyjęć i przebudowana kanalizacja dzięki czemu w tym roku można było przystąpić do budowy parkingu. </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-06-06T14:11:39+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ruszy-nastepny-etap-zmian-na-terenie-szpitala.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Bezplatne-warsztaty.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2811-akt.jpg Bezpłatne warsztaty Bezpłatne warsztaty <p><img src="/files/image/www_emilia/warsztaty_ps.jpg" alt="" width="426" height="659" /></p> <p><span>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, <strong>że w dniu 08.06.br. (piątek) o godz.13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie</strong> odbędą się warsztaty psychoonkologiczne skierowane do osób walczących z chorobą nowotworową, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych znaczeniem wsparcia psychologicznego w chorobie onkologicznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny.</span></p> <p><span>Warsztaty są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie: "Wsparcie psychologiczne pacjentów onkologicznych i ich bliskich". Poprowadzi je psycholog i certyfikowany psychoterapeuta oraz jeden z realizatorów programu pani Małgorzata Styburska. Spotkanie trwa około 3 godzin. W dniu spotkania możliwe są także konsultacje indywidualne. </span></p> <p><span> Badania pokazują, że istnieje silny związek pomiędzy psychiką, a kondycją fizyczną organizmu. Pozostawanie przez dłuższy czas w stanie silnego stresu w znacznym stopniu utrudnia organizmowi proces leczenia i powrotu do zdrowia. Radzenie sobie ze stresem i dbanie o kondycję emocjonalną, przywraca równowagę psychiczną i uaktywnia wewnętrzne zasoby osób chorujących wspomagając proces zdrowienia. Diagnoza onkologiczna jest także niezwykle trudnym przeżyciem dla bliskich osoby chorującej. Oprócz przeżywania silnego lęku o zdrowie kogoś z otoczenia, oczekuje się od nich wspierania i siły, o którą czasem bardzo trudno. W czasie warsztatu omówione zostaną zachowania przybliżające do zdrowia. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest Terapia Simontonowska, dlaczego relaksacja jest ważna i jakie znaczenie dla zdrowia ma życie zgodne z wartościami.</span></p> <p><span> Informacje na temat warsztatów tel. 71-389-53-00 w.19</span></p> <p><strong> </strong><em></em></p> 2018-06-05T15:45:02+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Bezplatne-warsztaty.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejna-proba-wyludzen-prosimy-o-czujnosc.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2810-akt.png Kolejna próba wyłudzeń - prosimy o czujność Kolejna próba wyłudzeń - prosimy o czujność <p><span style="font-size: 13px;">Policja apeluje do osób starszych, samotnie mieszkających o zachowanie szczególnej ostrożności.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Dziś do trzech mieszkańców gminy Brzeg Dolny zatelefonowała kobieta podając się za policjantkę. Podczas rozmowy powiedziała, że potrzebuje pieniędzy, aby ktoś bliski z rodziny osoby starszej nie poniósł konsekwencji. Na szczęście tym razem we wszystkich przypadkach u starszych osób zadziałał zdrowy rozsądek i do przekazania pieniędzy nie doszło, a osoby zaalarmowały Policję. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Jak pokazują policyjne statystyki, pomimo licznych apeli, prowadzonej działalności profilaktycznej skierowanej nie tylko do osób starszych, ale także np. do pracowników banków, co jakiś czas do Policji zgłaszają się osoby, które zostały oszukane tą lub bardzo podobną metodą. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Dlatego kolejny raz zwracamy się z prośbą do rodzin osób starszych by zadbali o swoich bliskich w podeszłym wieku i informowali ich o występujących zagrożeniach a także uczulili na tego typu zachowania. </span></p> <p> </p> <p> </p> 2018-06-04T14:35:54+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejna-proba-wyludzen-prosimy-o-czujnosc.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wymiana-mlodziezy-z-Buchholz-pt-Zachowac-pamiec-Wolow-2018.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2809-akt.jpg Wymiana młodzieży z Buchholz pt. „Zachować pamięć. Wołów 2018” Wymiana młodzieży z Buchholz pt. „Zachować pamięć. Wołów 2018” <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Od poniedziałku, 28 maja, gościli u nas w Wołowie uczniowie  wraz z opiekunkami z Zintegrowanego Zespołu Szkół w Buchholz. Do południa pierwszego dnia młodzież wypoczywała, ponieważ przyjechała do nas bardzo wcześnie rano. Po południu goście wraz  z partnerami polskimi zwiedzili nasze miasto, szukając jednocześnie odpowiedzi do quizu o Wołowie. Właściwy program rozpoczął się dopiero o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie grupa polska, którą stanowili uczniowie czterech wołowskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich oraz  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich oraz grupa niemiecka, została powitana przez wiceburmistrza miasta Wołów pana Jacka Włoska  oraz wiceprzewodniczącego komisji do spraw współpracy z zagranicą Sejmiku województwa dolnośląskiego pana Jacka Pilawę. Następnie  grupy przedstawiły się sobie, by wreszcie  obejrzeć  film pt. „Chłopiec w pasiastej piżamie ". We wtorek wyjechaliśmy  na wycieczkę do Rogoźnicy, do miejsca pamięci terroru hitlerowskiego - obozu Gross Rosen. Na terenie obozu pracownicy muzeum przeprowadzili 4- godzinny program edukacyjny, który  rozpoczął się od oprowadzenia po obiekcie obozu. Następnie obejrzeliśmy film historyczny powstały w oparciu o wspomnienia i relacje byłych więźniów. Kolejnym etapem był udział w programie edukacyjnym pt. „Egzekucje w KL Gross-Rosen”. Także następne punkty wycieczki wiązały się z kontynuacją tematu. Jeszcze tego samego dnia udaliśmy się  na wycieczkę do zamku Książ, który był nie tylko majestatyczną siedzibą arystokratycznej rodziny Hochbergów, wartym obejrzenia obiektem historycznym, ale również w jego podziemiach powstawały pracą rąk więźniów filii obozu Gross Rosen liczne betonowe schrony, uznawane za część obronnego Kompleksu „Riese". Noc spędziliśmy w malowniczej  agroturystyce "Pajda" - drewnianym domu ulokowanym w wyższej części Sokolca. W środę kontynuowaliśmy zwiedzanie obiektów wykonanych również przez więźniów obozu koncentracyjnego w Sztolniach w Walimiu. Następnie po zwiedzeniu pięknego średniowiecznego  zamku Grodno malowniczo położonego na szczycie Góry Chojna podziwialiśmy tamę na jeziorze Bystrzyckim , której celem jest zapobieganie powodziom nawiedzającym Śląsk.  Kamienny mur o długości 220 m i wysokości 44 m jest zaporą tworzącą Jezioro Bystrzyckie i zabytkiem techniki. Spacer po niej zapewnił nam  piękny widok na zbiornik oraz dolinę rzeki Bystrzycy w otoczeniu gór. Następnie  weszliśmy na Wielką Sowę - najwyższy szczyt w Górach Sowich (1015 m n.p.m.). Stoi tam wieża widokowa, jedna z najpiękniejszych tego typu budowli na Dolnym Śląsku, z której  roztacza się  wspaniały widok na Śnieżkę oraz Masyw Śnieżnika. Po dniu pełnym wrażeń i odpoczynku spędzonym w cieniu Wielkiej Sowy udaliśmy się  do schroniska górskiego „Orzeł”.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">W czwartek , w ostatni dzień wycieczki, z samego rana udaliśmy się do Szczawna- Zdrój,  by pospacerować po zabytkowym Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego. Podziwialiśmy elementy małej architektury terenowej takie jak:  muszlę koncertową z zapleczem o konstrukcji drewnianej, amfiteatr z półkolistą sceną, drewnianą ośmiokątną altanę, pomnik H. Wieniawskiego, rzeźbę psa z kamienia, fontanny, kaskadę wodną, murki ogrodowe, pochylnie, murki oporowe. Obowiązkowo  skosztowaliśmy wodę mineralną oferowaną przez pijalnię.  Ostatnim punktem wycieczki był Wrocław.  Zobaczyliśmy między innymi rynek,  uniwersytet wrocławski, katedrę na Ostrowie Tumskim wrocławski Ratusz, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie na  moście miłości,  by wreszcie  w grupach polsko- niemieckich  wziąć udział w grze  miejskiej  po Wrocławiu.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Piątek  był dniem na podsumowanie wizyty w obozie Gross Rosen i próbą odpowiedzi na pytanie, jakie nowe doświadczenia zdobyli uczniowie i jakie refleksje wywołał w nich ten wyjazd. Pracując w małych grupach w  bibliotece miejskiej , zastanawialiśmy się, co osobiście można zrobić, aby uniknąć podobnych wydarzeń w przyszłości. Uczniowie wykonali prace w formie plakatów, z których sporządzono tymczasową wystawę, stanowiącą dokumentację z pobytu w Polsce. Popołudnie piątkowe spędziliśmy na hali sportowej rozgrywając mecze piłki siatkowej i nożnej.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">W ostatni dzień, sobotę, udaliśmy się pod pomnik poświęcony ofiarom terroru hitlerowskiego na Gancarzu, gdzie młodzież złożyła kwiaty, zapaliła znicze i uczciła pamięć poległych minutą ciszy. Sobota była dniem samych wspólnych działań, aż do wieczora, kiedy to zakończył się program i jego uczestnicy musieli się ze sobą rozstać, lecz nie na długo, bo już na początku kolejnego roku szkolonego  planowana jest rewizyta w Buchholz.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Program był finansowany przez Burmistrza Gminy Wołów - Dariusza Chmurę - oraz Fundację Współpracy Młodzieży w Poczdamie , a przeprowadzony został przez panie germanistki: Anettę Błaszczyńską- Pukas, Ewę Nowak, Marzannę Koczuk   przy pomocy pani  Agnieszki Łysoń i pani Doroty Winiarz.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Ewa Nowak- germanistka Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Wołowie</span></p> <p> </p> <p> </p> 2018-06-04T12:06:42+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wymiana-mlodziezy-z-Buchholz-pt-Zachowac-pamiec-Wolow-2018.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uwaga-zamknieta-droga.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2808-akt.png Uwaga - zamknięta droga Uwaga - zamknięta droga <p><span style="font-size: 13px;">DSDiK Służba Utrzymaniowa Wrocław informuje, że z powodu zarwania się przepustu pod drogą wojewódzką nr 341 w rejonie miejscowości Stary Dwór droga została całkowicie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach.</span><br /><span style="font-size: 13px;"> Objazd zamkniętego odcinka drogi od strony Pęgowa w kierunku Brzegu Dolnego możliwy jest od m. Uraz w kierunku m. Rościsławice do DW340.</span><br /><span style="font-size: 13px;"> Objazd od strony m. Brzeg Dolny w kierunku m. Uraz i Pęgów możliwy jest od m. Brzeg Dolny w kierunku m. Radecz do DW340</span><br /><span style="font-size: 13px;"> Nie wiadomo, jak długo droga pozostanie zamknięta. Obecnie wyłaniany jest wykonawca na naprawę powyższej usterki.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> <strong> </strong><em> </em></span></p> <p> </p> 2018-05-30T10:14:29+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uwaga-zamknieta-droga.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kapitalny-remont-drogi-wojewodzkiej-w-Lubiazu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2807-akt.jpg Kapitalny remont drogi wojewódzkiej w Lubiążu Kapitalny remont drogi wojewódzkiej w Lubiążu <p><span style="font-size: 13px;">Starosta Wołowski Maciej Nejman podpisał umowę z firmą Berger Bau Polska sp. z o.o. na remont drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span class="text_exposed_show"> </span></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/www_emilia/kapitalny_remont11.jpg" alt="" width="500" height="349" /></span></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span class="text_exposed_show"><br /></span></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Firmę podczas podpisania umowy reprezentowali: prezes zarządu Berger Bau Polska sp. z o.o. Thomas Lorkowski oraz kierownik budowy Daniel Lejczak. Prace ruszą w połowie czerwca, a zakończą się przed upływem wakacji. Inwestycja jest bardzo istotna, ponieważ wymianie ulegnie odcinek 950 m<span class="text_exposed_show">etrów od mostku przy klasztorze do skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi i ul. Ogrodową. Jest to najważniejszy odcinek drogi w Lubiążu – ze względu na dojazd do szkoły, Ośrodka Zdrowia, przedszkola, Domu Kultury, Klasztoru, skrzyżowania z drogą prowadzącą do szpitala. W zakresie prac jest frezowanie i wymiana nawierzchni, regulacja studzienek kanalizacyjnych, regulacja krawężników. Szerokość jezdni wyniesie 6 metrów. Zadanie obejmuje również miejscowe przełożenie chodników i krawężników oraz ścinkę poboczy. W ramach zadania zostanie odtworzona i uporządkowana docelowa organizacja ruchu. Wartość zadania wynosi 943 096,84 zł. Pieniądze pochodzą z dotacji, jaką Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał Powiatowi Wołowskiemu w ramach porozumienia na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu.</span></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/www_emilia/kapitalnyremont21.jpg" alt="" width="500" height="676" /><br /></span></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><span class="text_exposed_show"><br /></span></span></p> 2018-05-30T10:05:11+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kapitalny-remont-drogi-wojewodzkiej-w-Lubiazu.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Remonty-czastkowe-nawierzchni-drog-powiatowych-i-wojewodzkich-na-terenie-powiatu-wolowskiego-w-2018-roku.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2806-akt.jpg Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w 2018 roku Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w 2018 roku <p style="text-align: justify;"><strong>Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie informuje że rozpoczęto prace w ramach zadania "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w 2018 roku". Prace podzielono na dwa zadania: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">ZADANIE 1 – remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg powiatowych i wojewódzkich polegają na wykonaniu napraw uszkodzonych nawierzchni bitumicznych (likwidacja ubytków i wyboi) przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco, układanej mechanicznie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">ZADANIE 2 - remonty cząstkowe grysami i emulsją dróg powiatowych i wojewódzkich polegają na wykonaniu napraw uszkodzonych nawierzchni bitumicznych (likwidacja ubytków i wyboi) grysami i emulsją przy użyciu remontera - Patchera.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Prosimy o zachowanie ostrożności i nieprzekraczanie dozwolonej prędkości na remontowanych odcinkach dróg. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Remonty.jpg" alt="" width="540" height="359" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Remonty_2.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> 2018-05-25T12:13:27+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Remonty-czastkowe-nawierzchni-drog-powiatowych-i-wojewodzkich-na-terenie-powiatu-wolowskiego-w-2018-roku.html